INTERNÍ NAVIGACE
HomeMATURITNÍ OBORYMEZINÁRODNÍ VZTAHY A SOCIÁLNÍ ČINNOST

MEZINÁRODNÍ VZTAHY A SOCIÁLNÍ ČINNOST

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 75-41-M/01
Název RVP : Sociální činnost
Název ŠVP : Mezinárodní vztahy a sociální činnost
Délka studia : 4 roky
Dosažené vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnost dalšího studia : VOŠ, VŠ


PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent získá vědomosti a dovednosti
Oblast mezinárodních vztahů

– využitelné ve státní správě, při práci v mezinárodních vládních i nevládních organizacích
– pro novinářskou a diplomatickou praxi
– fungování nadnárodních korporací
– uplatnitelné v managementu sociálních služeb a při poskytování sociálních dávek
– uplatnitelné v jiných civilizačních kulturách

Oblast sociální

– v zajišťovat osobní asistence, domácí péče a ústavní péče
– v poskytování sociální služby a pomoci občanům
– v utváření a udržování soběstačnosti klienta
– v rozvíjení společenských, pracovních návyků a individuálních zájmů a upevňování kondice a zdraví
– ve vykonávání základní ošetřovatelské a pečovatelské činnosti a postupů
– provádět sociální aktivizace a organizovat volný čas klientům
– zabezpečovat terénní pečovatelskou službu
– zajišťovat kontakty s úřady a okolím
– vést agendu o sociálních šetřeních pod odborným vedením

VSTUPNÍ POŽADAVKY

– splnění kritérií přijímacího řízení
– obor je vhodný pro chlapce i dívky

ODBORNÁ PRAXE 

praxe je rozvržena do 2., 3., a 4. ročníku v rozsahu 2 týdnů v každém školním roce

VÝÚKOVÉ AKTIVITY A VÝHODY STUDIA

– zahraniční odborné praxe
– odborné exkurze, kurzy a zážitkové semináře
– certifikovaný masérský kurz
– organizace praxe v reálném prostředí
– zapojení do projektů a Operačních programů
– práce ve fiktivní firmě
– poznávací zájezdy do zahraničí – Anglie, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko aj.
– možnost využití školních posiloven zdarma
– zajištění kvalitního stravování a ubytování

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

– pracovník v institucích a organizacích státní správy
– humanitární pracovník v mezinárodních organizacích
– pracovník v sociálních službách, sociální podnikání
– po doplnění vysokoškolského studia novinář, diplomat

PRAXE

nedílnou součástí vzdělávacího programu studijního oboru je praxe, která je realizována několika způsoby :
a/ vyučovací předmět
b/ předmět Praxe je začleněn do učebního plánu ve 4.ročníku v rozsahu 6 vyučovacích hodin
c/ odborná praxe (uskutečňována v několika týdenních blocích )
d/ zahraniční praxe
vybraní žáci mají možnost strávit část praxe na zahraničních stážích (Itálie, Německo ), kde pracují v institucích sociální péče
e/ aktivity školy v sociální oblasti
f/ součástí praxe je i účast žáků na aktivitách pro sociální odbory městských úřadů, na charitativních akcích apod.

ODBORNÉ KURZY

pro zájemce-žáky jsou každoročně organizovány semináře, odborné kurzy pod vedením zkušených profesionálních lektorů :
– tyflopedie
– canisterapie
– základy charitatvní činnosti apod.

EXKURZE

učitelé odborných předmětů organizují každoročně řadu exkurzí do vybraných zařízení z oblasti sociální péče v rámci regionu. Žáci se tak mají možnost seznámit s reálnými podmínkami v těchto institucích a na vlastní oči se přesvědčit o důležitosti a přínosech této práce (odbory sociální péče na obecních a krajských úřadech, okresních správách sociálního zabezpečení a odděleních financování sociální sféry pro poskytování přímé péče apod.)

BESEDY – PŘEDNÁŠKY

jako součást výuky jsou pravidelně zařazovány přednášky a besedy, které vedou lektoří, kteří se danou problematikou zabývají na profesionální úrovni. Zaměření těchto akcí odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, zahrnuje širokou oblast souvisejících obecných i odborných kompetencí v řadě předmětů (cizí jazyky, občanská nauka, ekonomika, dějepis, odborné předměty apod.)

Žáci oboru Sociální činnost vytvořili a spravují vlastní Facebook stránku.

Jejím prostřednictvím chtějí informovat veřejnost o aktivitách, které jim nabízí studium tohoto zajímavého a atraktivního oboru.

 přejít na FACEBOOK

 

sc-facebook