INTERNÍ NAVIGACE
HomePřijímací řízení

Přijímací řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
 

Informace k přijímacímu řízení budou zveřejňovány průběžně

 

Podrobné informace k Jednotné přijímací zkoušce 2018
web CERMAT

Kontakt na podrobné informace : sekretariát školy 461 316 322 / info@issmt.cz

Icon

Přihláška na střední školu 260.18 KB 74 downloads

formulář přihlášky na SŠ - denní studium ...

Icon

Přihláška na SŠ - příklad 441.37 KB 59 downloads

vzor vyplnění přihlášky na SŠ ...

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60a odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb., v platném znění).

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).