INTERNÍ NAVIGACE
HomePřijímací řízení

Přijímací řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2018  – ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Jednotná přijímací zkouška 2018 – aktuální informace zde

 

Termín pro podání přihlášky pro 1.kolo : nejpozději do 1.března 2018

 


 

KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018

 

   


  Přijímací řízení se skládá ze 3 bodovaných částí :

   

  a/ výsledek testů z JČ a MAT
  (počet bodů dosažených při testech: z matematiky a českého jazyka a literatury – minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů v součtu obou předmětů )
  b/ hodnocení na vysvědčení z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
  (průměr známek ze základní školy za první pololetí posledního ročníku je přepočítán na body)
  Maximální počet  je 45 bodů.
  c/ bodové hodnocení dalších skutečností
  (výsledky soutěží, zájmová činnost, účast na DOD školy, účast na Přijímacích zkouškách nanečisto, účast na přípravných kurzech atd.).
  Maximální počet je 20 bodů.

   

  1. termín konání testů : 12.4.2018 ( platí pro školu uvedenou na 1.místě )
  2. termín konání testů : 16.4.2018 ( platí pro školu uvedenou na 2.místě )

   

  V rámci přijímacího řízení žák uplatní lepší výsledek.

  Podrobné informace k Jednotné přijímací zkoušce 2018
  web CERMAT

  Kontakt na podrobné informace : sekretariát školy 461 316 322 / info@issmt.cz

  Icon

  Přihláška na střední školu 260.18 KB 118 downloads

  formulář přihlášky na SŠ - denní studium ...

  Icon

  Přihláška na SŠ - příklad 441.37 KB 102 downloads

  vzor vyplnění přihlášky na SŠ ...

   

  Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

   

  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60a odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb., v platném znění).

   

  Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).