INTERNÍ NAVIGACE
HomeMATURITNÍ OBORYSPRÁVA A PROVOZ HOTELŮ A REZIDENCÍ

SPRÁVA A PROVOZ HOTELŮ A REZIDENCÍ

NOVÉ ZAMĚŘENÍ OBORU HOTELNICTVÍ / od 1.9.2020

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 65-42-M/01
Název RVP : Hotelnictví
Název ŠVP : Správa a provoz hotelů a rezidencí
Délka studia : 4 roky
Dosažené vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnost dalšího studia : VOŠ, VŠ


PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent:

zajišťuje technickou správu, provoz a ochranu hotelů, rezidencí a jiných objektů
– ovládá pravidla obsluhy, gastronomie a společenské etikety
– orientuje se ve vedení administrativy, ekonomice a legislativě
– ovládá dva světové jazyky a je schopen komunikovat v těchto jazycích
– osvojil si podstatu tržní ekonomiky, pochopil principy a druhy podnikání
– osvojil si základy daňové politiky a tvorby cen
– ovládá základní účetnictví
– ovládá základy psychologie a pravidla společenského chování
– osvojil si pravidla písemného vyjadřování v hotelové administrativě a obchodní korespondenci
– umí řešit provozní situace na úseku ubytovacím, stravovacím, technickém, ekonomickém, personálním
– má znalost geografie ČR a domácího i zahraničního cestovního ruchu
– zná strukturu turistických služeb a má základní dovednosti nezbytné k jejich provozování


MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi se uplatňují ve středních obchodně provozních a obchodně ekonomických funkcích v hotelích, podnicích a organizacích veřejného a účelového stravování, v ubytovacích, lázeňských a rekreačních zařízeních, v cestovních kancelářích, akciových, soukromých i státních podnicích. Jedná se o funkce správce rezidencí fyzických a právnických osob, hotelů a jiných objektů, vedoucí zaměstnanec technických  a provozních úseků,  pracovník obchodního nebo ekonomického útvaru, pracovník cestovní kanceláře a dalších institucí organizující turistické služby, podnikatel v hostinských činnostech a v ubytovacích službách.
Po získání praxe mají absolventi možnost uplatnit se v těchto oblastech jako řídící pracovníci nebo samostatní podnikatelé.

PRAXE

nedílnou součástí vzdělávacího programu studijního oboru Hotelnictví a turismus je praxe, která je realizována několika způsoby :
a/ vyučovací předmět
b/ předmět Praxe je začleněn do učebního plánu od 3.a 4.ročníku
c/ odborná praxe uskutečňována v několika týdenních blocích od 1.ročníku
d/ možnost strávit část praxe na zahraničních stážích (Itálie, Německo, Řecko, Kypr, Slovensko) v kvalitních gastronomických provozech
e/ gastronomické akce
f/ součástí praxe je i účast žáků na gastronomických akcích školy pro veřejnost ( rauty, bankety, hostiny apod.)

ODBORNÉ KURZY

pro zájemce-žáky je každoročně organizována řada odborných kurzů pod vedením zkušených profesionálních lektorů, kteří v daném oboru dosáhli významných úspěchů :
barmanský kurz
baristický kurz
kurz vyřezávání zeleniny
sommeliérský kurz
kurz studené kuchyně

ODBORNÉ SOUTĚŽE

učitelé odborných předmětů připravují nejlepší žáky na účast v odborných gastronomických soutěžích, které jsou organizovány pro žáky středních škol. V těchto soutěžích se naši žáci pravidelně umisťují na předních místech ( Gastro Junior, Gastro Mánes, Mladý Sommeliér, Gastro Cup, Birell Cup apod.)

Aktuální výsledky z těchto soutěží pravidelně zveřejňujeme v průběhu školního roku na webu školy v sekci Novinky zde

EXKURZE

učitelé odborných předmětů organizují každoročně řadu exkurzí do vybraných podniků dle stanoveného učebního plánu. Žáci se tak mají možnost seznámit s reálným provozem špičkových restaurací a hotelů např.v Praze, Brně, Hradci Králové i s gastronomickými provozy (pivovar, masokombinát, pekárna apod.)

BESEDY – PŘEDNÁŠKY

jako součást výuky jsou pravidelně zařazovány přednášky a besedy, které vedou lektoří, kteří se danou problematikou zabývají na profesionální úrovni. Zaměření těchto akcí odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, zahrnuje širokou oblast souvisejících obecných i odborných kompetencí v řadě předmětů (cizí jazyky, občanská nauka, ekonomika, dějepis, odborné předměty apod.)


 

Dopis_CEZ