INTERNÍ NAVIGACE
HomeO školeŠkolní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Základní informace

Poskytování poradenských služeb v Integrované střední škole Moravská Třebová je zabezpečováno školním poradenským pracovištěm (dále ŠPP).

 

Komplexní poradenskou službu žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům poskytuje ŠPP v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v aktuálním znění.

 

Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, předsedy předmětových komisí, vedením školy, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 3. prevenci školní neúspěšnosti,
 4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 6. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 7. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 8. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 11. metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 13. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

Výchovný poradce poskytuje zejména:
– podporu při volbě povolání a kariérové poradenství,
– přípravu podmínek pro vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
– zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání.

Školní metodik prevence provádí zejména:
– záchyt signálů rizikového chování,
– individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně – vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání,
– koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků,
– vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování,
– poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům žáků s rizikem či projevy rizikového chování.

ŠPP se pravidelně schází 1x měsíčně, zpravidla první úterý v měsíci od 10 hodin.

 

 

Cíle školního poradenského pracoviště
– spolupracovat se subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a rizikového chování,
– sledovat účinnost preventivních programů nabízených školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
– vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
– posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
– prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
– poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
– prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
– integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP) a s úřady práce.

 

Právní opora
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 116/2011 Sb., č. 103/2014 Sb., č. 197/2016 Sb., č. 248/2019 Sb. a č. 607/2020 Sb.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Spolupráce s institucemi
Pedagogicko-psychologická poradna
Odbor sociálně právní ochrany dětí
Policie České republiky
Městská policie
Střediska výchovné péče, diagnostické ústavy

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠPP

KONZULTAČNÍ HODINY

dle rozpisu nebo kdykoliv po předchozí domluvě

 

PhDr. Marie LOPOUROVÁ výchovná poradkyně m.lopourova(zavináč)issmt.cz
DEN HODINA BUDOVA
pondělí 07.05 - 07.50 Brněnská / C27
středa 07.05 - 07.50 9.května / G2
Mgr. Jiřina CVRKALOVÁ školní metodik prevence j.cvrkalova(zavináč)issmt.cz
DEN HODINA BUDOVA
pondělí 10.00 - 10.40 9.května / G3
středa 10.00 - 10.40 Brněnská / D19