INTERNÍ NAVIGACE
HomeO školeŠkolní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Základní informace

 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Pracoviště sdružuje odborníky zajištující poradenské služby ve škole a řídí se vyhláškou č. 197/2016 Sb. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence a metodik pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, vedoucími předmětových komisí, vedením školy a s pedagogickým sborem. Poradenští pracovníci školy vykonávají preventivní, pedagogickou, koordinační a poradenskou.

Cílem ŠPP je ucelená péče o žáky z pohledu bio-psycho-sociálního rozvoje osobnosti žáka. Cílem služby je poskytnout žákům možnost řešit své problémy jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti osobního vývoje. Poradenství podporuje úspěšné zvládání studia.

 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu studentů a vzdělávacím potřebám studentů školy zaměřené na:

a) prevenci školní neúspěšnosti,

b) primární prevenci sociálně patologických jevů,

c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,

e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,

g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠPP

PhDr. Marie Lopourová, výchovný poradce

m.lopourova(zavináč)issmt
konzultační hodiny:
po: 7:00 – 7:50  Brněnská (S)
st: 7:00 – 7:50  9.května (S)
po: 13:30 – 14:00 9.května (L)
st: 7:00 – 7:50 Brněnská (L)
kdykoliv po předchozí domluvě

 

Mgr. Jiřina Cvrkalová, metodik prevence

j.cvrkalova(zavináč)issmt.cz
konzultační hodiny:
st:  10:00 – 10: 40 (S)
pá: 11.00 – 11.40 (L)
kdykoliv po předchozí domluvě

CÍLE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ
  • spolupracovat se subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a rizikového chování,
  • sledovat účinnost preventivních programů nabízených školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
  • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
  • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP) a s úřady práce.

 

 

Právní opora

  • Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.
  • S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.