INTERNÍ NAVIGACE
HomeMATURITNÍ OBORYHOTELNICTVÍ A TURISMUS

HOTELNICTVÍ A TURISMUS

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 65-42-M/01
Název RVP : Hotelnictví
Název ŠVP : Hotelnictví a turismus
Délka studia : 4 roky
Dosažené vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnost dalšího studia : VOŠ, VŠ


PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent:
ovládá dva světové jazyky a je schopen komunikovat v těchto jazycích
osvojil si podstatu tržní ekonomiky, pochopil principy a druhy podnikání
osvojil si základy daňové politiky a tvorby cen
ovládá základní účetnictví
má vědomosti o potravinách, nápojích a zásadách správné výživy
ovládá přípravu pokrmů a pravidla obsluhy, zná gastronomická pravidla
ovládá základy psychologie a pravidla společenského chování
osvojil si dovednost kultivovaného písemného vyjadřování v hotelové administrativě a obchodní korespondenci
umí řešit provozní situace v hotelovém zařízení na úseku ubytovacím, stravovacím, technickém, ekonomickém, personálním
má znalost geografie ČR a domácího i zahraničního cestovního ruchu
zná strukturu turistických služeb a má základní dovednosti nezbytné k jejich provozování


MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi se uplatňují ve středních obchodně provozních a obchodně ekonomických funkcích v hotelích, podnicích a organizacích veřejného a účelového stravování, v ubytovacích, lázeňských a rekreačních zařízeních, v cestovních kancelářích, akciových, soukromých i státních podnicích. Jedná se o funkce provozní, recepční, technolog, kontrolní pracovník, pracovník obchodního nebo ekonomického útvaru, pracovník cestovní kanceláře a dalších institucí organizující turistické služby, podnikatel v hostinských činnostech a v ubytovacích službách.
Po získání praxe mají absolventi možnost uplatnit se v těchto oblastech jako řídící pracovníci nebo samostatní podnikatelé.

Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy

PRAXE

nedílnou součástí vzdělávacího programu studijního oboru Hotelnictví a turismus je praxe, která je realizována několika způsoby :
a/ vyučovací předmět
b/ předmět Praxe je začleněn do učebního plánu od 3.a 4.ročníku
c/ odborná praxe uskutečňována v několika týdenních blocích od 1.ročníku
d/ možnost strávit část praxe na zahraničních stážích (Itálie, Německo, Řecko, Kypr, Slovensko) v kvalitních gastronomických provozech
e/ gastronomické akce
f/ součástí praxe je i účast žáků na gastronomických akcích školy pro veřejnost ( rauty, bankety, hostiny apod.)

ODBORNÉ KURZY

pro zájemce-žáky je každoročně organizována řada odborných kurzů pod vedením zkušených profesionálních lektorů, kteří v daném oboru dosáhli významných úspěchů :
barmanský kurz
baristický kurz
kurz vyřezávání zeleniny
sommeliérský kurz
kurz studené kuchyně

ODBORNÉ SOUTĚŽE

učitelé odborných předmětů připravují nejlepší žáky na účast v odborných gastronomických soutěžích, které jsou organizovány pro žáky středních škol. V těchto soutěžích se naši žáci pravidelně umisťují na předních místech ( Gastro Junior, Gastro Mánes, Mladý Sommeliér, Gastro Cup, Birell Cup apod.)

Aktuální výsledky z těchto soutěží pravidelně zveřejňujeme v průběhu školního roku na webu školy v sekci Novinky zde

EXKURZE

učitelé odborných předmětů organizují každoročně řadu exkurzí do vybraných podniků dle stanoveného učebního plánu. Žáci se tak mají možnost seznámit s reálným provozem špičkových restaurací a hotelů např.v Praze, Brně, Hradci Králové i s gastronomickými provozy (pivovar, masokombinát, pekárna apod.)

BESEDY – PŘEDNÁŠKY

jako součást výuky jsou pravidelně zařazovány přednášky a besedy, které vedou lektoří, kteří se danou problematikou zabývají na profesionální úrovni. Zaměření těchto akcí odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, zahrnuje širokou oblast souvisejících obecných i odborných kompetencí v řadě předmětů (cizí jazyky, občanská nauka, ekonomika, dějepis, odborné předměty apod.)

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1.místo  stravovací služby  GASTRO MÁNES Kroměříž

1.místo  kuchař    Mistrovství ČR – kotlíkový guláš Přerov

stříbrné pásmo  kuchař    GASTRO UNIOR Brno- finále mezinárodního mistrovství ČR

stříbrné pásmo  číšník    GASTRO UNIOR Brno- finále mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      číšník    JUNIOR COCTAIL Competition 2015 Kroměříž

1.místo  kuchař,číšník    Gastronomický souboj národů

2.místo  kuchař    MAKRO GASTRO CUP Přerov

2.místo  číšník    MAKRO GASTRO CUP Přerov

stříbrné pásmo  kuchař    GASTRO UNIOR Praha- regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR

stříbrné pásmo  číšník    GASTRO UNIOR Praha- regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR

stříbrné pásmo  číšník    BONDUELL CUP  – Moravský kuchař 2015

stříbrné pásmo       kuchař,číšník    OLIMA CUP Olomouc 2014

________________________________

CERTIFIKÁT za nadstandardní výsledky

v přípravě studentů a za nadstandardní vzdělávání v gastronomických oborech

( uděleno Mezinárodní asociací kuchařů a cukrářů )

________________________________

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

zlaté pásmo      kuchař  GASTRO UNIOR Brno – finále mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      číšník  GASTRO UNIOR Brno – finále mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      kuchař  GASTRO UNIOR Praha – regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      číšník  GASTRO UNIOR Praha – regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR ČR

2. místo      hotelnictví  CZECH CARVING CUP České Budějovice

3. místo      číšník  JUNIOR CARVING TŘEBÍČ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ : https://www.infoabsolvent.cz/

TADY TO ŽIJE

Předposlední den roku 2022 se pedagogičtí pracovníci školy společně sešli v odborné učebně ( připravené žáky a učiteli gastro předmětů) ke společnému bilancování. Specifikum naší školy je skutečnost, že realizované aktivity jsou rozptýleny podle oborů. zaměření a tříd a teprve po

Třetí (letošní závěrečný) turnus, složený z dvojice žáků studijního oboru Hotelnictví / Zdravá výživa a sport a jedné žákyně učebního oboru Kuchař - číšník se po celý minulý týden pilně činil a zvládli i pekelné tempo plně obsazeného hotelu. Trojici našich

Měsíc listopad, na jehož začátku vzpomínáme na naše blízké a ve kterém jsme si mimo jiné připomenuli 33. výročí Sametové revoluce je vhodným obdobím také k osvěžení historické paměti. Příležitost k němu a možnost obohatit netradiční formou své znalosti z

Není nad to, když dva šikovní studenti ( Zuzka  Mertová a Adam Vašek - žáci 3. ročníku oboru Hotelnictví - zaměření Zdravá výživa a sport ) zúročí získané dovednosti a svůj talent a vytvoří propagační video školy. S nadhledem a humorem

Pokračujeme v reportážích z odborné stáže žáků gastronomických oborů v Holandsku.   Druhý turnus 4 žáků učebního oboru Kuchař-číšník pomalu končí. Jak vidíte z přiložených fotek, práce bylo dost , ale nic, co by naše šampióny zaskočilo. Mají totiž za sebou tvrdou

Město Moravská Třebová je aktivním spolupracujícím partnerem naší školy již řadu let. Jednou z aktivit, na které se podílí i finančně je podpora zahraničních odborných stáží a příspěvek na materiální vybavení jednotlivých oborů.   DOTACE NA VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN V roce 2022 jsme

Již 3. týden úspěšně pokračuje projekt odborných stáží žáků gastronomických oborů v Holandsku. Vybraná destinace je hotel s vysokou úrovní obsluhy a služeb, o čemž svědčí skutečnost, že čtyři roky po sobě vyhrál cenu Zlatý Zoover ( kde např.za rok 2020

Populární Svatomartinské menu nechybělo ve čtvrtek 10. a v pátek 11. listopadu ani v nabídce naší školní restaurace Fabrika. Ve druhém z uvedených dnů pak bylo upravené menu restaurací výjimečně nabízeno také jako večeře.   Na přípravě sezónních delikates tradiční české gastronomie se pod vedením učitelek odborného výcviku Marty

Rozhovor s absolventem naší školy panem Petrem Bui, který se vyučil  oboru kuchař-číšník v roce 2003 a v současnosti je provozním vedoucím dvou regionálních restaurací v Litomyšli a Vysokém Mýtě.

Žáci Integrované střední školy Moravská Třebová se od konce října účastní odborné stáže v hotelu Het Ros van Twente v obci De Lutte v Nizozemsku. Ve stylovém hotelu se stážisté průběžně seznámí se všemi hotelovými provozy, typickými surovinami a zdejší gastronomií. Nedílnou a

Integrovaná střední škola má ve vzdělávací nabídce 3 maturitní obory a 3 učební obory ve 4 oblastech ( gastronomie, bezpečnost, sociální péče a stavebnictví). Tento rozptyl je náročný na organizaci, personální zajištění i materiální zabezpečení. Jak se nám to daří si

ŠKOLNÍ RESTAURACE FABRIKA SVITAVY   Žáci učebního oboru Kuchař-číšník připravili pro zájemce z řad veřejnosti 10. - 11.listopadu 2022 delikatesu v podobě Svatomartinské husičky. Bližší podrobnost najdete v letáčku pod tímto textem. Těšíme se na vaši návštěvu a slibujeme, že si určitě pochutnáte !  

Na burze středních škol ve Svitavách jsme 20.10.2022 prezentovali maturitní i učební obory již tradičně. Naše expozice byla v permanentním obležení a učitelé i žáci jednotlivých oborů prezentovali, předváděli, odpovídali, vysvětlovali bez přestávky celý den. S řadou zájemců se určitě ještě uvidíme

Jmenuji se Adam Vašek a jsem žákem třídy 3. ZVS. Rád bych se s vámi podělil o můj úspěch. V únoru tohoto roku jsem se díky paní učitelce Mgr. Aleně Báčové dozvěděl o literární soutěži v Jičíně. Netrvalo dlouho a

V závěru třetího týdne od zahájení školního roku absolvovali žáci 1. ročníků studijních oborů adaptační kurz. Uskutečnil se od 14. do 16. září 2022 v areálu Autokempu Morava v Mohelnici za účasti 76 žáků ze tříd 1. BČA, 1.BČB a 1. SČH.   Přes nepřízeň

Do projektu DOFE je naše škola zapojena již pátým rokem. Pod vedením Mgr. Hanky Konečné prošla různými stupni tohoto programu řada žáků, kteří pracovali na splnění cílů, které si v pro svůj rozvoj stanovili. Krajský úřad Pardubického kraje se rozhodl, na

Ve středu 29. června 2022 třídy 2. ZVS a 2. SČ společně s paní učitelkou Mgr. Kateřinou Flassigovou a panem učitelem PhDr. Pavlem Petrem navštívili Institut Paměti národa v Pardubicích. Na úvod nám pracovnice Institutu představila, kdo jsou a co

Nedílnou součástí každého školního roku nejen na naší škole je tematický den, věnovaný Ochraně člověka za mimořádných událostí. Jak je v posledních letech zvykem, byla tato akce naplánována ve stejném termínu, jako taktéž každoročně pořádaný Den s Integrovaným záchranným systémem, který

Poslední týden školního roku jsme se rozloučili s úžasnou Giannou Hickman (USA), která strávila 10 měsíců na naší škole. Obohatila nejenom řadu hodin výuky anglického jazyka, ale zapojila se také do řady aktivit, které jsou součástí běžného života studentů naší

V úterý 31. května jsme s naší třídou 2. ZVS jeli na exkurzi do Prahy. Před osmou hodinou ráno jsme se všichni setkali na nádraží v České Třebové a po klidné cestě vlakem dorazili do cíle.  Naším záměrem bylo projít Prahu