INTERNÍ NAVIGACE
HomeO školeProjekty / Zahraniční spolupráce

Projekty / Zahraniční spolupráce


 

 ŠABLONY PRO ISŠ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

 

Projekt Šablony pro ISŠ Moravská Třebová navazuje na projekt Šablony II, který byl realizován v letech 2020 – 2022.
Od ledna 2023 do prosince 2024 bude projekt pokračovat v realizaci aktivit, které byly započaty v předchozím období.
Aktivity projektu:
  • Kariérový poradce SŠ
  • Cílem aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce střední školám. Kariérový poradce působí jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.
  • Koordinátor spolupráce školy se zaměstnavateli
  • Cílem aktivity je poskytnout personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli.
  • Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
  • Cílem aktivity je osobnostní rozvoj žáků SŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních metod a strategií. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Projekt Šablony pro ISŠ Moravská Třebová přispívá k naplnění cílů školy, které jsou perspektivní vzdělání, profesionální rozvoj, spokojenost a úspěšnost žáků, spolupráce s partnery a modernizace školy.

 

 


NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ


https://doucovani.edu.cz/

 


  

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE II (PROJEKT I-KAP II)

 

Integrovaná střední škola Moravská Třebová  je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321
Příjemce: Pardubický kraj
Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč
Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

 

Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

 

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
1/ Řízení projektu,
2/  Podpora polytechnického vzdělávání,
3/ Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,
4/ Rozvoj kariérového poradenství,
5/ Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,
6/ Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,
7/ Mobility pro pedagogické pracovníky škol.

 


 

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ
ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ
Projekt bude realizován v období 2017 – 2018

Projekt je zaměřen na jedno z kombinace následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech :
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Cílová skupina :
pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci školy a žáci

Aktivity :
– vzdělávání pedagogických pracovníků školy
– zapojení odborníků z praxe ve vyučování
– stáž pracovníků ve firmách
– tandemová výuka
– doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
– koordinace spolupráce školy a zaměstanvatelů

Ikona
Projekt ŠABLONY-plakát-publicita

projekt2ERASMUS+ Mobilita žáků v odborném vzdělávání (2017)
ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ OBORŮ HOTELNICTVÍ A SOCIÁLNÍ ČINNOST

Projekt bude realizován v jednom běhu v termínu 21.05. – 03.06.2017. V tomto období vyjede do Itálie 10 žáků oboru Sociální činnosti a 20 žáků oboru Hotelnictví + 2 doprovodné osoby.
Žáci oboru Sociální činnost se budou nejprve seznamovat s praktickými ukázkami zdravé kuchyně a středomořské diety. Dále budou pracovat v místním Domově pro seniory pod vedením italských tutorů.
Žáci oboru Hotelnictví absolvují kurzy italské gastronomie ve vzdělávací instituci IAL a poté budou pracovat v provozu vybraných hotelových zařízení na úseku kuchyně, restaurace nebo ubytovací části.
Účastníci odborné stáže získají ucelené know-how o středomořské gastronomii a servise typických pokrmů a nápojů, rozvinou si své komunikační dovednosti v cizím jazyce, získají zkušenosti z italského prostředí.

 


 

projekt2LEONARDO DA VINCI – Mobility IVT (EU) 2011-2013
ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ŽÁKŮ SOCIÁLNÍCH A GASTRONOMICKÝCH OBORŮ 

Projekt podporoval mezinárodní spolupráci mezi střední odbornou školou z ČR a odbornými pracovišti sociální péče a hotely v Německu (Lipsko-Sasko).
Cíle projektu :
– získání konkrétních zahraničních pracovních zkušeností v oblasti studovaného oboru ( Hotelnictví, Kuchař-číšník, Sociální péče)
– seznámení s moderními trendy v uvedených oborech a jejich následné využití v teoretickém i praktickém vyučování
– nácvik práce žáků s moderními pracovními pomůckami a přístroji
– procvičení cizojazyčné komunikace v oblasti odborné terminologie
– rozšíření výukových učebních plánů o nové pracovní postupy,nové učební pomůcky
– rozvoj osobnostních kvalit žáků (zodpovědnost,samostatnost, reakce na krizové situace,hodnotová orientace)

 


 

projekt2LEONARDO DA VINCI – Mobility IVT (EU) 2009-2011
VYUŽITÍ MODERNÍCH TRENDŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE VE VÝUCE

Projekt podporoval mezinárodní spolupráci mezi střední odbornou školou z ČR a odbornými pracoviští sociální péče v Německu (Lipsko-Sasko).

Cíle projektu :

– získání konkrétních zkušeností v péči o klienty-seniory v jiné zemi EU
– seznámení s moderními trendy v oblasti sociální péče a jejich následné využití v teoretickém i praktickém vyučování
– nácvik práce žáků s moderními kompenzačními a rehabilitačními pomůckami
– procvičení cizojazyčné komunikace v oblasti odborné terminologie
– rozšíření výukových učebních plánů o nové pracovní postupy,nové učební pomůcky
– rozvoj osobnostních kvalit žáků (zodpovědnost,samostatnost, reakce na krizové situace,hodnotová orientace)

 


projekt4
COMENIUS – SOCRATES (EU) 2005-2007
New Learning in Europe – What makes students learn better
NOVÉ METODY UČENÍ V EVROPĚ – JAK LZE UČIT JEŠTĚ LÉPE
mezinárodní projekt EU, na kterém spolupracovala ISŠ Moravská Třebová se školami z Německa (Pocking, Saarbrucken), Rakouska ( Wien) a Holandska (Vlaardingen). Během práce na jednotlivých projektech poznali žáci i učitelé, že mohou touto formou zlepšit metody výuky, vyměnit si nové zkušenosti a spolupracovat s žáky zahraničních škol. Školním koordinátorem projektů byl zástupce ředitele, za výsledky projektů odpovídali jednotliví učitelé.
Cíle projektu :

– aktivizovat učitele při hledání moderních forem výuky
– podpořit aktivitu a samostatný přístup žáků k výuce
– zkvalitnit výuku jazyků a odborných předmětů
– využít ICT v ostatních předmětech
– vytvořit vlastní učební pomůcky a metodické materiály
– navázat kontakty s partnerskými školami s cílem výměny zkušeností a informací

 

Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.
Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu.
Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

 


ITÁLIE

 

Projekt ERASMUS+ bude realizován v roce 2017. Do Itálie vycestuje 30 žáků oborů Sociální činnosti a Hotelnictví. Žáci Sociální činnost se budou seznamovat s praktickými ukázkami zdravé kuchyně a středomořské diety. Dále budou pracovat v místním Domově pro seniory pod vedením italských tutorů. Žáci Hotelnictví absolvují kurzy italské gastronomie a poté budou pracovat v provozu vybraných hotelových zařízení na úseku kuchyně, restaurace nebo ubytovací části.

 

NĚMECKO

 

V rámci programu LEONARDO jsme realizovali projekt s názvem “ Zvyšování odborných kompetencí žáků v oboru Sociální péče a oboru Gastronomie“ Projekt měl za cíl umožnit několika skupinám žákům oborů Sociální péče, Hotelnictví a turismus a Kuchař-číšník odbornou měsíční stáž na pracovištích v Německu. Žáci sociálních oborů budou pracovali ve 6 sociálních institucích a žáci gastronomických oborů v místních hotelích a restauracích.

 

SLOVENSKO

 

Výměnná praxe žáků studijních oborů Hotelnictví a turismus a učebních oborů Kuchař – Číšník probíhá na pracovištích ( škola + mezinárodní hotel) Střední odborné školy Žiar nad Hronom ve dvou termínech ( říjen a duben). V rámci tohoto pobytu mají žáci možnost předvést své znalosti a dovednosti např. na Dnech české kuchyně, která v místě organizuje hostitelská škola.

 

ŘECKO

 

Praxe žáků studijních oborů Hotelnictví a turismus a učebních oborů Kuchař – Číšník probíhala v ubytovacích a stravovacích komplexech na pevnině (Chalkidiki) i řeckých ostrovech (Korfu). Žáci měli možnost během 3 měsíční praxe poznat práci v různých pozicích v kvalitních zařízeních s mezinárodní klientelou.

Istion Club Hotel   Portes Palace Hotel

 

KYPR

 

Pro zkvalitnění odborné praxe se podařilo zajistit odborné stáže vybraných žáků gastro oborů na Kypru. Stáž probíhala v letních měsících v hotelech sítě ATLANTICA HOTELS & RESORTS**** Cílem stáže bylo procvičení praktických, jazykových i odborných kompetencí v prostředí kvalitního mezinárodního hotelu.

Integrovaná střední škola Moravská Třebová

organizuje každoročně zahraniční výjezdy žáků. Jedná se o akce od jednodenních výjezdů do okolních zemí až po 10 denní studijní pobyty v hostitelských rodinách. Cílem pobytu v těchto zemích je procvičení jazykových schopnosti i poznávání života místních obyvatel. Vybraní žáci mají možnost vykonat i část své odborné praxe na odborných pracovištích v zemích EU.

 

2016 – ANGLIE
2015 – NĚMECKO
2014 – FRANCIE, ANGLIE
2013 – ANGLIE
2012 – ANGLIE
2011 – FRANCIE
2010 – ANGLIE
2009 – ŠVÝCARSKO
2008 – SKANDINÁVIE (Švédsko, Norsko )
2007 – IRSKO
2006 – HOLANDSKO
2005 – ANGLIE, SKOTSKO
2004 – CHORVATSKO