INTERNÍ NAVIGACE
HomeOchrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

OCHRANA OZNAMOVATELŮ – VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

 

 

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“), a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen jako „zákon o ochraně oznamovatelů), zavedla Integrovaná střední škola Moravská Třebová vnitřní oznamovací systém, který je určen osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání.

 

Jedná se o protiprávní jednání, které

►má znaky trestného činu,

►má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

►porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo

►porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

 

Integrovaná střední škola Moravská Třebová přijímá pouze oznámení od osoby, která, byť zprostředkovaně, pro Integrovanou střední školu Moravská Třebová vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Tím se rozumí závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, dobrovolnická činnost nebo odborná praxe či stáž. Integrovaná střední škola Moravská Třebová vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Osobě, která v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů učinila oznámení a měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámení výše uvedeného protiprávního jednání se zakládá na pravdivých informacích, náleží ochrana před odvetným opatřením. Tato ochrana spočívá např. v zákazu rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny či nepřiznání osobního příplatku, výpovědi, neumožnění odborného rozvoje atd. a vztahuje se i na osoby uvedené v § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů. Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

 

V případě, že fyzická osoba podá vědomě nepravdivé oznámení, dopouští se přestupku podle ust. § 23 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů a za tento přestupek lze podle ust. § 23 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů  uložit pokutu do 50.000 Kč.

 

Příslušná osoba pro přijímání oznámení:

 • Mgr. Iva Diblíková

Způsoby podání oznámení:

prostřednictvím emailu: ochrana-oznamovatelu@issmt.cz

poštou na adresu: „Whistleblowing – neotevírat“, Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405/41, Moravská Třebová, PSČ 571 01

osobně: po předchozí telefonické domluvě na tel. č. +420 608 937 014 s příslušnou osobou (hovor není nahráván)

 

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání, ledaže

 • a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala,
 • b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožností oznamovatele jiné osobě.

 

O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.

 

Oznámení písemnou formou lze učinit prostřednictvím formuláře pro oznamování protiprávního jednání – viz odkaz ke stažení.

 

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:

 

Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na níže uvedeném odkazu:
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz
Tel.: 221 997 840 (telefonní hovory nejsou nahrávány)

 

Bližší informace vztahující se k oznamování výše uvedených protiprávních jednání jsou uvedeny v zákoně č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, Směrnici a dále v Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.


 

Formulář pro oznámení ke stažení :  – zde –