INTERNÍ NAVIGACE
HomePřijímací řízení

Přijímací řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2020

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2020  – ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Jednotná přijímací zkouška 2020 – aktuální informace zde
Jednotné zkušební schéma jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020  zde

 

Termín pro podání přihlášky pro 1.kolo : nejpozději do 2.března 2020

 


 

KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2020 / 1.KOLO

 

 


Přijímací řízení se skládá ze 3 bodovaných částí :

 

a/ výsledek testů z JČ a MAT
(počet bodů dosažených při testech: z matematiky a českého jazyka a literatury – minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů v součtu obou předmětů )
b/ hodnocení na vysvědčení z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
(průměr známek ze základní školy za první pololetí posledního ročníku je přepočítán na body)
Maximální počet  je 45 bodů.
c/ bodové hodnocení dalších skutečností
(výsledky soutěží, zájmová činnost, účast na DOD školy, účast na Přijímacích zkouškách nanečisto, účast na přípravných kurzech atd.).
Maximální počet je 20 bodů.

 

1. termín konání testů : 14.4.2020 ( platí pro školu uvedenou na 1.místě )
2. termín konání testů : 15.4.2020 ( platí pro školu uvedenou na 2.místě )

 

V rámci přijímacího řízení žák uplatní lepší výsledek.

Podrobné informace k Jednotné přijímací zkoušce 2020
web CERMAT

Kontakt na podrobné informace : sekretariát školy  : 607 063 916 / k.hajkova@issmt.cz


 

 

odkaz na stránku CERMAT – TISKOPISY PŘIHLÁŠEK

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60a odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb., v platném znění).

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

VÝSLEDKY / 1. KOLO

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  /  1.kolo

budou zveřejněny zde

 

 


Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy do 10 dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen.

 

PRAVIDLA PRO ODVOLÁNÍ
Žáci, kteří nebyli přijati a splnili kritéria přijímacího řízení mohou podat odvolání proti nepřijetí.
V takovém případě ředitel školy rozhodne o přijetí v rámci své pravomoci až do výše volných míst.

 

POSTUP PŘI NEPŘIJETÍ (žák nesplnil kriteria přijímacího řízení)
Žák si může podat Přihlášku do 2.kola přijímacího řízení.
Termín vyhlášení 2.kola bude zveřejněn na webu školy.

 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
a/ v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je místo jméno žáka uvedeno číslo jednací.
b/ Vaše číslo jednací máte uvedeno na pozvánce k přijímacím testům.
c/ v případě, že neznáte číslo jednací nebo již nemáte pozvánku k dipozici- kontaktujte sekretariát školy : 607 063 916 / k.hajkova@issmt.cz

 

KONTAKT
v případě potřeby kontaktujte sekretariát školy (607 063 916 / k.hajkova@issmt.cz  )

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  /  1.kolo

budou zveřejněny zde

 

 


 

 

Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy do 10 dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen.

 

PRAVIDLA PRO ODVOLÁNÍ
Žáci, kteří nebyli přijati a splnili kritéria přijímacího řízení mohou podat odvolání proti nepřijetí.
V takovém případě ředitel školy rozhodne o přijetí v rámci své pravomoci až do výše volných míst.

 

POSTUP PŘI NEPŘIJETÍ (žák nesplnil kriteria přijímacího řízení)
Žák si může podat Přihlášku do 2.kola přijímacího řízení.
Termín vyhlášení 2.kola bude zveřejněn na webu školy.

 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
a/ v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je místo jméno žáka uvedeno číslo jednací.
b/ Vaše číslo jednací máte uvedeno na pozvánce k přijímacím testům.
c/ v případě, že neznáte číslo jednací nebo již nemáte pozvánku k dipozici- kontaktujte sekretariát školy : 607 063 916 / k.hajkova@issmt.cz
KONTAKT
v případě potřeby kontaktujte sekretariát školy (607 063 916 / k.hajkova@issmt.cz )

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  /  1.kolo

budou zveřejněny zde

 

 


 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
a/ v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je místo jméno žáka uvedeno číslo jednací.
b/ Vaše číslo jednací máte uvedeno na pozvánce k přijímacím testům.
c/ v případě, že neznáte číslo jednací nebo již nemáte pozvánku k dipozici- kontaktujte sekretariát školy : 607 063 916 / k.hajkova@issmt.cz

 

KONTAKT
v případě potřeby kontaktujte sekretariát školy (607 063 916 / k.hajkova@issmt.cz )

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBORY ( 1.kolo )

 

1.kolo
SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ
 SPLNĚNÍ / NESPLNĚNÍ KRITERIÍ
Kuchař-číšník
– zde –
– zde – 
Klempíř
– zde – 
– zde – 
Stravovací služby
– zde –
– zde –
Pokrývač
– zde –
– zde – 
Zedník
– zde –
 – zde –
Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy do 10 dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen.

 


VYHLÁŠENÍ 2.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ           viz záložka 2.kolo / bude zveřejněno


 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
a/ v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je místo jméno žáka uvedeno číslo jednací.
b/ Vaše číslo jednací máte uvedeno na Rozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek a bude uvedeno na Rozhodnutí o přijetí.
c/ v případě, že neznáte číslo jednací nebo již nemáte dokumenty k dipozici- kontaktujte sekretariát školy607 063 916 / k.hajkova@issmt.cz