INTERNÍ NAVIGACE
HomePřijímací řízení

Přijímací řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2023

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023  – ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

KÓDY OBORŮ

 

6842M/01  Bezpečnostně právní činnost
7541M/01  Sociální činnost
6542M/01  Hotelnictví

zaměření:
1) Hotelnictví
2) Zdravá výživa a sport v hotelnictví

 

6551H/01  Kuchař-číšník
2355H/01  Klempíř
3667H/01  Zedník
3669H/01  Pokrývač

 

 

 

 


Kontakt na podrobné informace : sekretariát školy  : 461 316 322 / 607 063 916 / k.hajkova@issmt.cz


 

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ


Informace jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány :

– na webové stránce MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

– na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: www.cermat.cz

 

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Ve škole je 1. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělání, zahájeno jeho vyhlášením ředitelem školy pro obory vzdělání bez talentové zkoušky v termínu do 31. ledna

 

 

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přihláška se podává řediteli školy na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup – viz

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

 

Termín pro podávání přihlášek pro obory vzdělání bez talentové zkoušky :

do 1. března 2023 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým, zeleným a hnědým podtiskem)

Bližší informace k podání a vyplnění přihlášek jsou k dispozici : Přihlášky na střední školu.

 

 

TERMÍN KONÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2023


1.řádný termín / 13. dubna 2023

2.řádný termín / 14. dubna 2023

 

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a v 2. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou.

 

PODÁNÍ OMLUVY 


Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

 

ÚPRAVY PODMÍNEK


Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.

Osoby vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete zde.

Cizinci podle Lex Ukrajina

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

 

PŘÍLOHY


 

Formuláře přihlášky na střední školu :

https://www.msmt.cz/file/58340/

 

KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023 / 3.kolo

 

UČEBNÍ OBORY

 

 


KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023 / 2.kolo

 

MATURITNÍ OBORY

 

 

UČEBNÍ OBORY

 


 

 

KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023 / 1.kolo

 

MATURITNÍ OBORY

 

 

UČEBNÍ OBORY

 


 

 

Podrobné informace k Jednotné přijímací zkoušce 2023
web CERMAT

Kontakt na podrobné informace : sekretariát školy  : 607 063 916 / k.hajkova@issmt.cz


VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ /  MATURITNÍ OBORY / 2.kolo
Výsledky odvolacího řízení (autoremedura ředitelky školy) pro obory HT a SČ


 

OBOR PŘIJAT dodatečně
Sociální činnost zde
Hotelnictví zde
ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků ( tj. do 20.6.2023  )

 

 

 

 


VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ /  MATURITNÍ OBORY / 2 .kolo 


 

OBOR PŘIJAT NEPŘIJAT kapacita
7541M/01 Sociální činnost zde zde
6542M/01 Hotelnictví zde zde

 

 

 


ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků ( tj. do 6.6.2023  )
Přihlášku na Domov mládeže (včetně požadovaných příloh) nutno zaslat do 31. 5. 2023.

 

V případě dotazů kontaktujte kancelář školy / p.Hájkovou  607 063 916.

 


 


VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ /  MATURITNÍ OBORY / 1 .kolo
Výsledky odvolacího řízení (autoremedura ředitelky školy) pro obor BPČ


 

OBOR PŘIJAT dodatečně
6842M/01 Bezpečnostně právní činnost zde
ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků ( tj. do 1.6.2023  )

 

 

 


VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ /  MATURITNÍ OBORY / 1 .kolo 


 

OBOR PŘIJAT NEPŘIJAT kapacita NEPŘIJAT nesplnění kritérií
6842M/01 Bezpečnostně právní činnost zde zde zde
7541M/01 Sociální činnost zde zde
6542M/01 Hotelnictví zde zde
6542M/01 Hotelnictví / zaměření Zdravá výživa sport v hotelnictví zde zde

 

 

 


ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků ( tj. do 16.5.2023  )

 


 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
a/ v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je místo jméno žáka uvedeno číslo jednací.
b/ Vaše číslo jednací máte uvedeno na pozvánce k přijímacím testům.
c/ v případě, že neznáte číslo jednací nebo již nemáte pozvánku k dispozici- kontaktujte kancelář školy : 607 063 916

 


 

VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023 /  UČEBNÍ OBORY / 3. kolo 

 

OBOR PŘIJAT
Kuchař-číšník zde
Zedník zde

 


ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků ( tj. do 13.6.2023  )

 

 

VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023 /  UČEBNÍ OBORY / 2. kolo 

 

OBOR PŘIJAT
Kuchař-číšník zde
Klempíř zde
Zedník zde

 


ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků ( tj. do 29.5.2023  )

 

 

 


 

VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023 /  UČEBNÍ OBORY / 1. kolo 

 

OBOR PŘIJAT NEPŘIJAT
Kuchař-číšník zde
Klempíř zde
Pokrývač zde
Zedník zde zde

 


ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků ( tj. do 5.5.2023  )

 

 

 


 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
a/ v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je místo jméno žáka uvedeno číslo jednací.
b/ Vaše číslo jednací máte uvedeno na pozvánce k přijímacím testům.
c/ v případě, že neznáte číslo jednací nebo již nemáte pozvánku k dispozici- kontaktujte kancelář školy : 607 063 916

 


 

PODÁNI ODVOLÁNÍ
Uchazeč může podat podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).
Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu.

Ikona

Přihláška ke studiu na SŠ (denní) 165.33 KB 434 downloads

...

Vysvětlivky k přihláškám :  – zde –


 

 

odkaz na stránku CERMAT – TISKOPISY PŘIHLÁŠEK

 


 

Ke všem oborům na naší škole je nutno doložit dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ NEBO V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ke stažení :  – zde – 

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena.

 

V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první. Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.

 

Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

 

Termín konání pohovoru bude uchazeči zaslán společně s pozvánkou k přijímacímu řízení.

 

 

KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ / UKRAJINA

bude upřesněno