INTERNÍ NAVIGACE
HomeZávěrečná zkouška

Závěrečná zkouška

OPATŘENÍ K ÚPRAVĚ PODMÍNEK KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V ROCE 2021

ke stažení :  – zde –


ZZ 2021


ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.


Kompletní informace o Nové závěrečné zkoušce naleznete na webuhttps://zkouska.cermat.cz/

 CO ŠKOLÁM PŘINESE JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

– žáci skládají závěrečné zkoušky podle jednotně stanovených požadavků
– ověřují si, že jejich žáci jsou dobře připravováni pro praxi
– potvrzují kvalitu výuky v učebních oborech vyučovaných ve škole před rodiči i zaměstnavateli


JAK JSOU ZAŘAZENY CIZÍ JAZYKY DO JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ 

Do praktické zkoušky je cizí jazyk zařazen v oboru vzdělání:

65-51-H/01 Kuchař-číšník


SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE

Samostatná odborná práce (SOP) je žákům zadávána s předstihem, nejdříve v lednu daného školního roku, a na její zpracování mají žáci minimálně jeden měsíc. Žák představuje písemné zpracování SOP zkušební komisi, vysvětluje a obhajuje způsob a postup navrženého řešení. Jestliže je SOP spojena s vypracováním praktického úkolu, vysvětluje a obhajuje rovněž způsob i výsledek jeho realizace.

 

Za obhajobu SOP u praktické zkoušky získávají žáci 20 % procentních bodů. V tomto rámci se přihlíží i k použití cizího jazyka.
Při hodnocení SOP jsou stanoveny následující požadavky:
– popis technologického postupu a použitých surovin do cizího jazyka (v případě Číšníka popis přípravy tabule)
– komunikace v cizím jazyce – představení oboru, práce, výrobku, charakteristika výrobku, aj.
– odpovědi na dotazy členů komise.

Především jsou ověřovány znalosti odborné terminologie a dovednosti žáka komunikovat.

 

Samostatné odborné práce (SOP) zpracovávají žáci 3. ročníků během 2. pololetí a obhajují je při závěrečné zkoušce. Musí v nich ukázat, jestli umí vyhledat a dobře využít potřebné informace a jestli dokáží najít originální řešení tématu. Při praktické zkoušce pak dostanou za úkol „vyrobit“ to, co ve své práci teoreticky popsali, a navíc musejí své řešení obhájit před komisí, v některých oborech dokonce v cizím jazyce.
Například v oboru Kuchař – číšník mohou žáci dostat za úkol popsat, jak by uspořádali rodinnou oslavu nebo jaké menu by připravili pro hosty, kteří nejedí maso.


ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY SE SVP (speciální vzdělávací potřeby)

 

Závěrečné zkoušky pro žáky se sluchovým postižením

Porucha sluchu či dokonce jeho absence výrazně omezuje schopnost žáka pochopit informace obsažené v tématech jednotného zadání závěrečných zkoušek. Při jejich řešení tedy může být znevýhodněn, i když potřebné znalosti a dovednosti má. Je tedy potřeba hledat takovou formu zadání, která bude vyhovující vzhledem ke komunikační bariéře daného žáka.

 Závěrečné zkoušky pro žáky se zrakovým postižením

Zrakově postižení žáci mají omezené nebo znemožněné vnímání okolního světa pomocí zraku, což má zásadní vliv na některé kognitivní procesy v souvislosti se studiem a s vykonáním závěrečné zkoušky. Mnohé zrakové vady lze do určité míry kompenzovat pomůckami, ale ani tak nemohou někteří žáci vnímat okolní svět zrakem ve stejné míře a kvalitě jako jejich spolužáci.

 Závěrečné zkoušky pro žáky s tělesným postižením

Tělesné postižení ovlivňuje výkon žáka u závěrečných zkoušek v závislosti na typu a stupni postižení, a to u všech zkoušek – písemné, praktické i ústní. Projevuje se v oblasti hrubé i jemné motoriky. Nabízíme vám proto příklady dobré praxe, které ukazují, jak přizpůsobit závěrečné zkoušky podle jednotného zadání potřebám žáků s tělesným postižením.

Závěrečné zkoušky pro žáky s více vadami

Souběžným postižením více vadami rozumíme kombinaci tělesného postižení s mentálním, případně smyslovým postižením. Souběžné postižení více vadami ovlivňuje výkon žáka u závěrečných zkoušek v závislosti na typu a stupni postižení u všech zkoušek – písemné, praktické i ústní.

OPATŘENÍ K ÚPRAVĚ PODMÍNEK KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V ROCE 2021

ke stažení :  – zde –


 

METODIKA K UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KE KONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

KDO BUDE KONAT ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

V červnu až srpnu 2021
 1. Žáci závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do 31. května 2021.
 2. Uchazeči, kteří písemně oznámí řediteli školy nejméně jeden měsíc před termínem zkoušky, že chtějí v tomto termínu konat opravnou nebo náhradní.
Nejdříve v září 2021
 1. Žáci závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021po 31. květnu 2021.
 2. Uchazeči, kteří písemně oznámí řediteli školy nejméně jeden měsíc před termínem zkoušky, že chtějí v tomto termínu konat opravnou nebo náhradní zkoušku.

 

TERMÍNY OPRAVNÉ NEBO NÁHRADNÍ ZKOUŠKY

 

Duben 2021  22.4.2021 / 26.4.2021 / 30.4.2021

Červen 2021 01.6.2021 / 04.6.2021 / 08.6.2021

 

 

HODNOCENÍ ZA 1. a 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021, UKONČOVÁNÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU, OPAKOVÁNÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU

 

Hodnocení za 1. pololetí
 • Pokud žák posledního ročníku ve školním roce 2020/2021 prospěl v 1. pololetí ze všech povinných předmětů, splnil kritéria pro připuštění ke konání závěrečné zkoušky v jarním období 2021.
 • Pokud žák neprospěl nebo nebyl hodnocen v nějakém povinném předmětu v 1. pololetí, může zažádat o konání opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky. Opravné a dle znění OOP také náhradní zkoušky se pak konají formou komisionální zkoušky.
 • Náhradní zkoušku nebo opravnou zkoušku může žák konat ze všech předmětů vyučovaných v 1. pololetí – počet předmětů není omezen. Maximální počet náhradních zkoušek v konaných v jeden den není limitován. Počet opravných zkoušek konaných v jeden den stanovuje § 6 odst. 2 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. (Komisionální zkoušku opravnou může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.)
 • Konání komisionální zkoušky (ať už opravné nebo náhradní) je nově od 15. února 2021 umožněno prezenční formou. Současně zůstává v platnosti možnost konání  komisionálního přezkoušení on-line.
 • Pokud žák vykoná opravné nebo náhradní zkoušky a prospěje ze všech povinných předmětů v 1. pololetí do 31. května 2021, pak může konat závěrečnou zkoušku v jarním období 2021.
 • Pokud žák požádá o vykonání opravných nebo náhradních zkoušek v termínu do 31. května 2021, ředitel školy takové žádosti musí vyhovět.
 • Pokud žák vykoná opravnou nebo náhradní zkoušku do 31. května 2021 neúspěšně, nemůže již žádat znovu o vykonání opravných nebo náhradních zkoušek do 30. června 2021.
 • Pokud žák úspěšně vykoná opravné nebo náhradní zkoušky až do 30. června 2021, může konat závěrečnou zkoušku nejdříve v září 2021.
 • Pokud žák nevykoná opravné nebo náhradní zkoušky za 1. pololetí, nebo je nevykoná úspěšně, nemůže být připuštěn ke konání závěrečné zkoušky.
 • Pokud žák není za 1. pololetí z některého předmětu hodnocen a nedostaví se k vykonání náhradní zkoušky, je za 1. pololetí z tohoto předmětu nehodnocen a celkové hodnocení za 1. pololetí je dle § 3 odst. 6 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, nehodnocen. Takový žák neprospěl v 1. pololetí ze všech povinných předmětů a nemůže konat závěrečnou zkouškou.

 

Celý text  :  – ZDE –

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2021


ZÁVÉREČNÁ ZKOUŠKA / náhradní, opravný termín

 

V souladu s § 75, odst. 2, zákona 561/2004 Sb. v platném znění a § 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. jsou stanoveny termíny opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky  takto:

ZÁŘÍ 2020
Písemná část  :  7.9.2020
Praktická část  :  9.-11.9.2020
Ústní část  :  21.9.2020

PROSINEC 2020
Písemná část  :  4. 12. 2020
Praktická část  :  7. – 9. 12. 2020
Ústní část  :  17. 9. 2020

 K vykonání zkoušky se uchazeč hlásí řediteli školy zasláním přihlášky ke zkoušce nejpozději 1 měsíc před jejím termínem.

 

Ikona

Přihláška k ZZ / opravný, náhradní termín

EUROPASS – DODATEK K OSVĚDČENÍ

 

Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání.

 

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády.

 

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

 

Ikona

Europass Pokrývač (Anglický jazyk) 57.40 KB 51 downloads

Europass oboru Pokrývač v anglickém jazyce 2017 ...
Ikona

Europass Pokrývač (Český jazyk) 58.12 KB 52 downloads

Europass oboru Pokrývač v českém jazyce 2017 ...
Ikona

Europass Kuchař-číšník (Anglický jazyk) 58.76 KB 66 downloads

Europass oboru K-Č v anglickém jazyce 2017 ...
Ikona

Europass Kuchař-číšník (Český jazyk) 59.20 KB 50 downloads

Europass oboru K-Č v českém jazyce 2017 ...