INTERNÍ NAVIGACE
HomeZávěrečná zkouška

Závěrečná zkouška

ZAKLADNÍ INFORMACE K ORGANIZACI ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

 

všechny podstatné a aktuální informace jsou přehledně zveřejněny na webu CERMAT  :  – zde –

 


 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.


 CO ŠKOLÁM PŘINESE JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

– žáci skládají závěrečné zkoušky podle jednotně stanovených požadavků
– ověřují si, že jejich žáci jsou dobře připravováni pro praxi
– potvrzují kvalitu výuky v učebních oborech vyučovaných ve škole před rodiči i zaměstnavateli


JAK JSOU ZAŘAZENY CIZÍ JAZYKY DO JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ 

Do praktické zkoušky je cizí jazyk zařazen v oboru vzdělání:

65-51-H/01 Kuchař-číšník


SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE

Samostatná odborná práce (SOP) je žákům zadávána s předstihem, nejdříve v lednu daného školního roku, a na její zpracování mají žáci minimálně jeden měsíc. Žák představuje písemné zpracování SOP zkušební komisi, vysvětluje a obhajuje způsob a postup navrženého řešení. Jestliže je SOP spojena s vypracováním praktického úkolu, vysvětluje a obhajuje rovněž způsob i výsledek jeho realizace.

 

Za obhajobu SOP u praktické zkoušky získávají žáci 20 % procentních bodů. V tomto rámci se přihlíží i k použití cizího jazyka.
Při hodnocení SOP jsou stanoveny následující požadavky:
– popis technologického postupu a použitých surovin do cizího jazyka (v případě Číšníka popis přípravy tabule)
– komunikace v cizím jazyce – představení oboru, práce, výrobku, charakteristika výrobku, aj.
– odpovědi na dotazy členů komise.

Především jsou ověřovány znalosti odborné terminologie a dovednosti žáka komunikovat.

 

Samostatné odborné práce (SOP) zpracovávají žáci 3. ročníků během 2. pololetí a obhajují je při závěrečné zkoušce. Musí v nich ukázat, jestli umí vyhledat a dobře využít potřebné informace a jestli dokáží najít originální řešení tématu. Při praktické zkoušce pak dostanou za úkol „vyrobit“ to, co ve své práci teoreticky popsali, a navíc musejí své řešení obhájit před komisí, v některých oborech dokonce v cizím jazyce.
Například v oboru Kuchař – číšník mohou žáci dostat za úkol popsat, jak by uspořádali rodinnou oslavu nebo jaké menu by připravili pro hosty, kteří nejedí maso.


ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY SE SVP (speciální vzdělávací potřeby)

 

Závěrečné zkoušky pro žáky se sluchovým postižením

Porucha sluchu či dokonce jeho absence výrazně omezuje schopnost žáka pochopit informace obsažené v tématech jednotného zadání závěrečných zkoušek. Při jejich řešení tedy může být znevýhodněn, i když potřebné znalosti a dovednosti má. Je tedy potřeba hledat takovou formu zadání, která bude vyhovující vzhledem ke komunikační bariéře daného žáka.

 Závěrečné zkoušky pro žáky se zrakovým postižením

Zrakově postižení žáci mají omezené nebo znemožněné vnímání okolního světa pomocí zraku, což má zásadní vliv na některé kognitivní procesy v souvislosti se studiem a s vykonáním závěrečné zkoušky. Mnohé zrakové vady lze do určité míry kompenzovat pomůckami, ale ani tak nemohou někteří žáci vnímat okolní svět zrakem ve stejné míře a kvalitě jako jejich spolužáci.

 Závěrečné zkoušky pro žáky s tělesným postižením

Tělesné postižení ovlivňuje výkon žáka u závěrečných zkoušek v závislosti na typu a stupni postižení, a to u všech zkoušek – písemné, praktické i ústní. Projevuje se v oblasti hrubé i jemné motoriky. Nabízíme vám proto příklady dobré praxe, které ukazují, jak přizpůsobit závěrečné zkoušky podle jednotného zadání potřebám žáků s tělesným postižením.

Závěrečné zkoušky pro žáky s více vadami

Souběžným postižením více vadami rozumíme kombinaci tělesného postižení s mentálním, případně smyslovým postižením. Souběžné postižení více vadami ovlivňuje výkon žáka u závěrečných zkoušek v závislosti na typu a stupni postižení u všech zkoušek – písemné, praktické i ústní.

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2022


 

 

FORMA ZKOUŠKY TERMÍN
písemná zkouška 1.6.2022
praktická zkouška 2.6 - 6.6.2022
ústní zkouška 17.6.2022

ZÁVÉREČNÁ ZKOUŠKA / náhradní, opravný termín

 

V souladu s § 75, odst. 2, zákona 561/2004 Sb. v platném znění a § 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. jsou stanoveny termíny opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky  takto:

FORMA ZKOUŠKY ZÁŘÍ 2022
písemná zkouška 8.9.2022
praktická zkouška 9.9 - 13.9.2022
ústní zkouška 21.9.2022
PROSINEC 2022
písemná zkouška 1.12.2022
praktická zkouška 5.12 - 7.12.2022
ústní zkouška 19.12.2022

 K vykonání zkoušky se uchazeč hlásí řediteli školy zasláním přihlášky ke zkoušce nejpozději 1 měsíc před jejím termínem.

 

EUROPASS – dodatek k Vysvědčení o maturitní zkoušce

 


EUROPASS KE STAŽENÍ 2023