INTERNÍ NAVIGACE

ZEDNÍK

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 36-67-H/01
Název RVP : Zedník
Název ŠVP : Zedník
Délka studia : 3 roky
Dosažené vzdělání : střední vzdělání s výučním listem
Možnost dalšího studia : nástavbové studium k získání maturitního vysvědčení


POPIS UČEBNÍHO OBORU

– zdění základů nosných a výplňových zdí, příček a komínů
– osazování prefabrikátů, bloků a panelů a výrobků přidružené stavební výroby
– provádění jednoduchých hydroizolací a tepelných izolací
– provádění obkladačských a kladečských prací desek
– provádění vnitřních a vnějších omítek
– provádění oprav a rekonstrukcí budov včetně jednodušších sanací vlhkého zdiva
– zateplování budov
– montáže sádrokartonových konstrukcí


PROFIL ABSOLVENTA

Charakteristické rysy a schopnosti
– číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci staveb
– zhotovit jednoduché technické náčrty
– převzít materiál určený k vykonání práce
– připravovat a používat potřebné nářadí a udržovat je
– rozměřit, správně založit a osadit stavební konstrukce
– volit správný technologický postup a organizaci práce
– postavit a demontovat lehké lešení, které nevyžaduje speciální školení podle platných bezpečnostních předpisů
– připravit si a případně upravit pracoviště
– dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním
– hospodárně využívat energii a svěřené materiální hodnoty
– používat materiálové a výkonové normy
– sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Učební obor Zedník poskytuje střední odborné vzdělání a odbornou přípravu pro povolání stavební truhlář, žák je zároveň připravován tak, aby po nabytí potřebné praxe byl schopen uplatňovat získanou kvalifikaci při samostatné podnikatelské činnosti ve stavebnictví.

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Absolventi učebního oboru Zedník, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu ukončených maturitní zkouškou.

Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy

PRAXE

nedílnou součástí vzdělávacího programu stavebních učebních oborů je praxe, která je realizována v rámci odborného výcviku několika způsoby:

organizace odborného výcviku
žáci střídají po celou dobu studia vždy 1 týden teoretického vyučování a 1 týden odborného výcviku
výuka ve školních dílnách
odborný výcvik zahajují ve školních dílnách, které jsou zařízeny odpovídajícím strojním vybavením a učebními pomůckami
smluvní pracoviště
později jsou postupně umisťováni na smluvní pracoviště sociálních partnerů školy – odborných stavebních firem
práce na zakázkách
vykonají praxi formou skupinové výuky pod vedením učutele odborného výcviku na stavebních zakázkách v regionu..

ODBORNÉ KURZY

pro zájemce-žáky jsou každoročně organizovány odborné semináře, kurzy apod. pod vedením zkušených lektorů- odborníků v dané oblasti :
Wienerberger-systém přesného zdění
Knauf Insulation-pasivní domy apod.

ODBORNÉ SOUTĚŽE

učitelé odborných předmětů připravují nejlepší žáky na účast v odborných stavebních soutěžích, které jsou organizovány pro žáky středních škol. V těchto soutěžích se naši žáci pravidelně umisťují na předních místech ( Zlaté české ručičky, Skills apod.)

Aktuální výsledky z těchto soutěží pravidelně zveřejňujeme v průběhu školního roku na webu školy v sekci Novinky zde

EXKURZE

učitelé odborných předmětů organizují každoročně řadu exkurzí do vybraných podniků dle stanoveného učebního plánu. Žáci se tak mají možnost seznámit s reálným provozem stavebních firem, výrobců stavebních materiálů, zúčastnit se stavebních veletrhů regionálního i republikového významu.

BESEDY – PŘEDNÁŠKY

jako součást výuky jsou pravidelně zařazovány přednášky a besedy, které vedou lektoří, kteří se danou problematikou zabývají na profesionální úrovni. Zaměření těchto akcí odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, zahrnuje širokou oblast souvisejících obecných i odborných kompetencí z řady předmětů.

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

 

1.místo      Klempíř    Finále ČR v odborných dovednostech žáků oboru Klempíř

3.místo      Zedník    Mezinárodní soutěž odborných dovedností SKILL 2014

2.místo      Klempíř    České kolo odborných dovedností Stochov oboru Klempíř

3.místo      Pokrývač    České kolo odborných dovedností oboru Stochov Pokrývač

 


ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY – resort stavebnictví –Nejlepší Klempíř v ČR

 

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

1.místo  Pokrývač  ZLATÉ RUČIČKY-  nejlepší řemeslník ČR z odborných škol

1. místo  Pokrývač  Soutěž odborných dovedností (region ČECHY)

2. místo  Klempíř  Soutěž odborných dovedností (region ČECHY)

2. místo  Pokrývač  Mezinárodní mistrovství ČR stavebních oborů

2. místo  Klempíř  Mezinárodní mistrovství ČR stavebních oborů

 


ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY  – resort stavebnictví –Nejlepší Pokrývač v ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ : https://www.infoabsolvent.cz/