INTERNÍ NAVIGACE
HomeMATURITNÍ OBORYSOCIÁLNÍ ČINNOST

SOCIÁLNÍ ČINNOST

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 75-41-M/01
Název RVP : Sociální činnost
Název ŠVP : Sociální činnost
Délka studia : 4 roky
Dosažené vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnost dalšího studia : VOŠ, VŠ


PROFESNÍ PŘIPRAVENOST

 

– zajišťovat osobní asistenci, domácí péči a ústavní péči
– poskytovat sociální služby a pomoc občanům
– utvářet a udržovat soběstačnosti klienta
– rozvíjet společenské, pracovní návyky a individuální zájmy a upevňovat kondici a zdraví
– vykonávat základní ošetřovatelské a pečovatelské činnosti a postupy
– provádět sociální aktivizace a organizovat volný čas klientům
– zabezpečovat terénní pečovatelskou službu
– zajišťovat kontakty s úřady a okolím
– vést agendu o sociálních šetřeních pod odborným vedením

 

VSTUPNÍ POŽADAVKY

– splnění kritérií přijímacího řízení
– obor je vhodný pro chlapce i dívky

ODBORNÉ PŘEDMĚTY

Právo, Sociální politika, Sociální služby, Aplikované právo, Zdravotní nauka, Sociální práce, Speciální pedagogika, Přímá obslužná péče, Praxe sociálně výchovných činností, Psychologie, Veřejné finance

ODBORNÉ UČEBNY

učebna aplikované výpočetní techniky je vybavena specializovaným softwarem používaným pro výpočet sociálních dávek
učebna pečovatelství je zařízena ve stylu pokoje ležícího klienta. Je vybavena příslušnými učebními pomůckami: polohovací postele s veškerým vybavením, polohovatelná nácviková figurína v životní velikosti, pomůcky pro celodenní péči o klienta, odborná literatura. Dále slouží pro přípravu volnočasových aktivit pro vybrané skupiny klientů.

PRAXE SOUVISLÁ

praxe je rozvržena do 2. a 3.ročníku v rozsahu 2 týdnů v každém školním roce
ve 4.ročníku učební praxe v odborné učebně a na reálném pracovišti v regionu

OSTATNÍ AKTIVITY PRO STUDENTY

– odborné kurzy a semináře ( tyflopedie, canisterapie apod.)
– odborné exkurze do specializovaných zařízení
– kontakty se zahraničím ( zapojení do projektů Leonardo, Socrates apod. )
– spolupráce s místními institucemi z oblasti sociální práce
– aktivní účast žáků při akcích souvisejících se sociální pomocí činnost zájmových kroužků

Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy

PRAXE

nedílnou součástí vzdělávacího programu studijního oboru Sociální činnost je praxe, která je realizována několika způsoby :
a/ vyučovací předmět
b/ předmět Praxe je začleněn do učebního plánu ve 4.ročníku v rozsahu 6 vyučovacích hodin
c/ odborná praxe (uskutečňována v několika týdenních blocích )
d/zahraniční praxe
vybraní žáci mají možnost strávit část praxe na zahraničních stážích (Itálie, Německo ), kde pracují v institucích sociální péče
e/ aktivity školy v sociální oblasti
f/ součástí praxe je i účast žáků na aktivitách pro sociální odbory městských úřadů, na charitativních akcích apod.

ODBORNÉ KURZY

pro zájemce-žáky jsou každoročně organizovány semináře, odborné kurzy pod vedením zkušených profesionálních lektorů :
– tyflopedie
– canisterapie
– základy charitatvní činnosti apod.

EXKURZE

učitelé odborných předmětů organizují každoročně řadu exkurzí do vybraných zařízení z oblasti sociální péče v rámci regionu. Žáci se tak mají možnost seznámit s reálnými podmínkami v těchto institucích a na vlastní oči se přesvědčit o důležitosti a přínosech této práce (odbory sociální péče na obecních a krajských úřadech, okresních správách sociálního zabezpečení a odděleních financování sociální sféry pro poskytování přímé péče apod.)

BESEDY – PŘEDNÁŠKY

jako součást výuky jsou pravidelně zařazovány přednášky a besedy, které vedou lektoří, kteří se danou problematikou zabývají na profesionální úrovni. Zaměření těchto akcí odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, zahrnuje širokou oblast souvisejících obecných i odborných kompetencí v řadě předmětů (cizí jazyky, občanská nauka, ekonomika, dějepis, odborné předměty apod.)

Žáci oboru Sociální činnost vytvořili a spravují vlastní Facebook stránku.

Jejím prostřednictvím chtějí informovat veřejnost o aktivitách, které jim nabízí studium tohoto zajímavého a atraktivního oboru.

 přejít na FACEBOOK

 

sc-facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ : https://www.infoabsolvent.cz/

TADY TO ŽIJE

Ve čtvrtek 6. a v pátek 7. června 2024 absolvovaly žákyně studijního oboru sociální činnost ze tříd 2. SČH a 3. SČ dvě odborné exkurze v neziskových organizacích a na sociálním odboru městského úřadu ve Svitavách. Dozvěděly se přitom mnoho

Stárneme, kdo se o nás postará? Trend, kdy starších přibývá rychleji než nově narozených, v Česku podle Úřadu práce ČR trvá už několik let. A stejně tak i nedostatek pracovních sil v sociální oblasti. V příštích třech až pěti letech to podle

Důležitou součástí výuky odborných předmětů na střední odborné škole je spolupráce se sociálními partnery. V případě na naší škole vyučovaného studijního oboru sociální činnost jsou jimi přirozeně jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, působící jak v samotné Moravské Třebové, tak v širším okolí v regionu

V průběhu podzimních měsíců roku 2022 navštívily jednotlivé třídy studijního oboru sociální činnost v rámci odborných exkurzí celou řadu poskytovatelů sociálních služeb a také regionální pracoviště orgánů státní správy, působících v této oblasti. Exkurze organizovala učitelka odborných předmětů a garantka oboru sociální činnost,

Ve dvou říjnových termínech – v pondělí 3. a 24. 10. 2022 navštívila na dvě skupiny rozdělená třída 4. SČ integrační Centrum Kosatec v Pardubicích. Posláním centra je pomoc se sociálním začleňováním a zaměstnáváním osob s různými typy handicapu. Pracovníci centra si pro

Předposlední den roku 2022 se pedagogičtí pracovníci školy společně sešli v odborné učebně ( připravené žáky a učiteli gastro předmětů) ke společnému bilancování. Specifikum naší školy je skutečnost, že realizované aktivity jsou rozptýleny podle oborů. zaměření a tříd a teprve po

Na den 12.12.2022 nám ČEZ připravil dárek v podobě plánované odstávky elektriky v hlavním areálu školy na Brněnské. Ve třídě tma, chladno a nevlídno. Nás ale nedostanou, řekla si třída 2SČ maturitního oboru Sociální činnost. Využili příležitosti a v rámci doplnění

Další ples z letošního seriálu ( 3 akce ) se odehrál 25.11.2022 opět v krásném prostředí multifunkčního centra Fabrika. Třída plná děvčat doplněná jedním perfektním tanečníkem přivítala rodiče, učitelé i další pozvané hosty úderem sedmé hodiny. Celý večerem provázel pohotový

Měsíc listopad, na jehož začátku vzpomínáme na naše blízké a ve kterém jsme si mimo jiné připomenuli 33. výročí Sametové revoluce je vhodným obdobím také k osvěžení historické paměti. Příležitost k němu a možnost obohatit netradiční formou své znalosti z

Není nad to, když dva šikovní studenti ( Zuzka  Mertová a Adam Vašek - žáci 3. ročníku oboru Hotelnictví - zaměření Zdravá výživa a sport ) zúročí získané dovednosti a svůj talent a vytvoří propagační video školy. S nadhledem a humorem