INTERNÍ NAVIGACE
HomeMATURITNÍ OBORYSOCIÁLNÍ ČINNOST

SOCIÁLNÍ ČINNOST

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 75-41-M/01
Název RVP : Sociální činnost
Název ŠVP : Sociální činnost
Délka studia : 4 roky
Dosažené vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnost dalšího studia : VOŠ, VŠ


PROFESNÍ PŘIPRAVENOST

 

– zajišťovat osobní asistenci, domácí péči a ústavní péči
– poskytovat sociální služby a pomoc občanům
– utvářet a udržovat soběstačnosti klienta
– rozvíjet společenské, pracovní návyky a individuální zájmy a upevňovat kondici a zdraví
– vykonávat základní ošetřovatelské a pečovatelské činnosti a postupy
– provádět sociální aktivizace a organizovat volný čas klientům
– zabezpečovat terénní pečovatelskou službu
– zajišťovat kontakty s úřady a okolím
– vést agendu o sociálních šetřeních pod odborným vedením

 

VSTUPNÍ POŽADAVKY

– splnění kritérií přijímacího řízení
– obor je vhodný pro chlapce i dívky

ODBORNÉ PŘEDMĚTY

Právo, Sociální politika, Sociální služby, Aplikované právo, Zdravotní nauka, Sociální práce, Speciální pedagogika, Přímá obslužná péče, Praxe sociálně výchovných činností, Psychologie, Veřejné finance

ODBORNÉ UČEBNY

učebna aplikované výpočetní techniky je vybavena specializovaným softwarem používaným pro výpočet sociálních dávek
učebna pečovatelství je zařízena ve stylu pokoje ležícího klienta. Je vybavena příslušnými učebními pomůckami: polohovací postele s veškerým vybavením, polohovatelná nácviková figurína v životní velikosti, pomůcky pro celodenní péči o klienta, odborná literatura. Dále slouží pro přípravu volnočasových aktivit pro vybrané skupiny klientů.

PRAXE SOUVISLÁ

praxe je rozvržena do 2. a 3.ročníku v rozsahu 2 týdnů v každém školním roce
ve 4.ročníku učební praxe v odborné učebně a na reálném pracovišti v regionu

OSTATNÍ AKTIVITY PRO STUDENTY

– odborné kurzy a semináře ( tyflopedie, canisterapie apod.)
– odborné exkurze do specializovaných zařízení
– kontakty se zahraničím ( zapojení do projektů Leonardo, Socrates apod. )
– spolupráce s místními institucemi z oblasti sociální práce
– aktivní účast žáků při akcích souvisejících se sociální pomocí činnost zájmových kroužků

Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy

PRAXE

nedílnou součástí vzdělávacího programu studijního oboru Sociální činnost je praxe, která je realizována několika způsoby :
a/ vyučovací předmět
b/ předmět Praxe je začleněn do učebního plánu ve 4.ročníku v rozsahu 6 vyučovacích hodin
c/ odborná praxe (uskutečňována v několika týdenních blocích )
d/zahraniční praxe
vybraní žáci mají možnost strávit část praxe na zahraničních stážích (Itálie, Německo ), kde pracují v institucích sociální péče
e/ aktivity školy v sociální oblasti
f/ součástí praxe je i účast žáků na aktivitách pro sociální odbory městských úřadů, na charitativních akcích apod.

ODBORNÉ KURZY

pro zájemce-žáky jsou každoročně organizovány semináře, odborné kurzy pod vedením zkušených profesionálních lektorů :
– tyflopedie
– canisterapie
– základy charitatvní činnosti apod.

EXKURZE

učitelé odborných předmětů organizují každoročně řadu exkurzí do vybraných zařízení z oblasti sociální péče v rámci regionu. Žáci se tak mají možnost seznámit s reálnými podmínkami v těchto institucích a na vlastní oči se přesvědčit o důležitosti a přínosech této práce (odbory sociální péče na obecních a krajských úřadech, okresních správách sociálního zabezpečení a odděleních financování sociální sféry pro poskytování přímé péče apod.)

BESEDY – PŘEDNÁŠKY

jako součást výuky jsou pravidelně zařazovány přednášky a besedy, které vedou lektoří, kteří se danou problematikou zabývají na profesionální úrovni. Zaměření těchto akcí odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, zahrnuje širokou oblast souvisejících obecných i odborných kompetencí v řadě předmětů (cizí jazyky, občanská nauka, ekonomika, dějepis, odborné předměty apod.)

Žáci oboru Sociální činnost vytvořili a spravují vlastní Facebook stránku.

Jejím prostřednictvím chtějí informovat veřejnost o aktivitách, které jim nabízí studium tohoto zajímavého a atraktivního oboru.

 přejít na FACEBOOK

 

sc-facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ : https://www.infoabsolvent.cz/

TADY TO ŽIJE

Jedním z důsledků opatření, přijatých na jaře letošního roku v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 byl preventivní zákaz vstupu cizích osob do zařízení poskytujících sociální služby. Toto opatření tak nejenže znemožnilo návštěvy rodinných příslušníků tam ubytovaných osob, ve svých důsledcích znemožnilo také konání

V pondělí 21. září 2020 absolvovaly žákyně třídy 4. SČ v doprovodu své třídní učitelky Mgr. Evy Sopouškové celodenní odbornou exkurzi v Integračním centru sociálních aktivit Pardubice Kosatec. Posláním tohoto zařízení je pomoc osobám se zdravotním hendikepem při jejich integraci do společnosti.

Od pondělí 14. do středy 16. září proběhl v Morava Campu v Mohelnici Adaptační kurz pro 64 žáků prvních ročníků studijních oborů. Album zachycuje aktivity druhého dne kurzu, který byl ve znamení soutěží v různých sportovních disciplínách a zručnosti. Zpočátku izolované planetky

Od začátku letošního školního roku je naše škola zapojena do projektu BBC Live Classes, jehož realizaci zajišťuje učitelka anglického jazyka Mgr. Hana Konečná. V prosinci 2019 tak dostali vybraní žáci třídy 3. OMO možnost, otestovat své jazykové znalosti při videokonferenci

[gallery columns="4" link="file" size="medium" ids="7201,7196,7194,7192"] V letošní premiéře TECHNOhrátek se zajišťovaly daktyloskopické stopy, stříhala plechová rybička a míchaly koktejly   Vystřihnout z plechu rybičku, zajistit daktyloskopickou stopu, umíchat koktejl nebo vyskládat část střešní krytiny – to byly jen některé úkoly, které čekaly na

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který tě podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. Tento program absolvovalo již více než 8 milionů úspěšných mladých lidí napříč 140

V pondělí 7. 10. proběhl v multifunkčním objektu Fabrika ve Svitavách Veletrh sociálních služeb, na kterém se prezentovali jejich poskytovatelé působící v regionu Svitavska. Stánkem a prezentací studijního oboru „sociální činnost“ byla na veletrhu zastoupena také naše škola. Mezi na akci prezentovanými

Před nedávnou dobou oslovil naši školu Domov pro seniory v Moravské Třebové se žádostí o poskytnutí pomoci při stěhováním uživatelů do nových, rekonstruovaných a modernizovaných prostor budovy D. Do akce se zapojily všechny studentky oboru sociální činnost ze třídy 4. HTS

V týdnu od 25. do 29. března se žákyně třídy 3. SČ zapojily do celostátní veřejné sbírky Život dětem - Jarní Srdíčkové dny. Vybrané peníze budou použity na pomoc nemocným dětem, na nákup rehabilitačních pomůcek, speciální výživy apod. Děvčata prodávala známé

Dne 29. 1. 2019 se konalo na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole ve Svitavách okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu úspěšně reprezentovaly žákyně Bára Lněničková a Zuzana Štěpánová a rozhodně se neztratily. V konkurenci gymnázií a středních odborných škol se