INTERNÍ NAVIGACE
HomeUČEBNÍ OBORYKUCHAŘ-ČÍŠNÍK

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 65-51-H/01
Název RVP : Kuchař-číšník
Název ŠVP : Kuchař-číšník
Délka studia : 3 roky
Dosažené vzdělání : střední vzdělání s výučním listem
Možnost dalšího studia : nástavbové studium k získání maturitního vysvědčení


POPIS UČEBNÍHO OBORU

Příprava v tomto učebním oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku.
Tříletý učební obor je koncipován jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.


PROFIL ABSOLVENTA

– příprava jídel teplé a studené kuchyně včetně dietních jídel, teplých moučníků, cukrářských výrobků a salátů
– úprava jídel pro běžné a slavnostní příležitosti
– znalost techniky skladování a ošetřování potravin a nápojů
– obsluha hostů při běžných i slavnostních příležitostech
– obsluha technických zařízení ve stravovacích provozech
– technologické zpracování potravin včetně dělení a porcování
– estetická úprava jídla a nápojů k podávání
– znalosti současných trendů v gastronomii
– sestavování nabídkových listů, jídelních a nápojových lístků
– kalkulace a sestavování ceny jídel

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy

PRAXE

nedílnou součástí vzdělávacího programu učebního oboru Kuchař-číšník je praxe, která je realizována několika způsoby :
odborný výcvik
žáci střídají po celou dobu studia vždy 1 týden teoretického vyučování a 1 týden odborného výcviku. Odborný výcvik zahajují ve školní restauraci FABRIKA Svitavy a později jsou postupně umisťováni na smluvní pracoviště sociálních partnerů školy.
zahraniční praxe
vybraní žáci ů mají možnost strávit část praxe na zahraničních stážích (Německo, Řecko, Kypr, Slovensko), kde pracují v kvalitních gastronomických provozech
gastronomické akce 
součástí praxe je i účast žáků učebních oborů na gastronomických akcích školy pro veřejnost ( rauty, bankety, hostiny apod.)

 

ODBORNÉ KURZY

pro zájemce-žáky je každoročně organizována řada odborných kurzů pod vedením zkušených profesionálních lektorů, kteří v daném oboru dosáhli významných úspěchů :
barmanský kurz
baristický kurz
kurz vyřezávání zeleniny
sommeliérský kurz
kurz studené kuchyně

 

ODBORNÉ SOUTĚŽE

učitelé odborných předmětů a učitelé odborného výcviku připravují nejlepší žáky na účast v odborných gastronomických soutěžích, které jsou organizovány pro žáky středních škol. V těchto soutěžích se naši žáci pravidelně umisťují na předních místech ( gastro Junior, Gastro Mánes, Mladý Sommeliér, Gastro Cup apod.)

Aktuální výsledky z těchto soutěží pravidelně zveřejňujeme v průběhu školního roku na webu školy.

 

EXKURZE

učitelé odborných předmětů organizují každoročně řadu exkurzí do vybraných podniků dle stanoveného učebního plánu. Žáci se tak mají možnost seznámit s reálným provozem špičkových restaurací a hotelů např.v Praze, Brně, Hradci Králové i s gastronomickými provozy (pivovar, masokombinát, pekárna apod.)

 

BESEDY – PŘEDNÁŠKY

jako součást výuky jsou pravidelně zařazovány přednášky a besedy, které vedou lektoří, kteří se danou problematikou zabývají na profesionální úrovni. Zaměření těchto akcí odpovídá školnímu vzdělávacímu programu a zahrnuje širokou oblast souvisejících výukových i výchovných témat řady všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů.

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

1.místo  stravovací služby  GASTRO MÁNES Kroměříž

1.místo  kuchař    Mistrovství ČR – kotlíkový guláš Přerov

stříbrné pásmo  kuchař    GASTRO UNIOR Brno- finále mezinárodního mistrovství ČR

stříbrné pásmo  číšník    GASTRO UNIOR Brno- finále mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      číšník    JUNIOR COCTAIL Competition 2015 Kroměříž

1.místo  kuchař,číšník    Gastronomický souboj národů

2.místo  kuchař    MAKRO GASTRO CUP Přerov

2.místo  číšník    MAKRO GASTRO CUP Přerov

stříbrné pásmo  kuchař    GASTRO UNIOR Praha- regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR

stříbrné pásmo  číšník    GASTRO UNIOR Praha- regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR

stříbrné pásmo  číšník    BONDUELL CUP  – Moravský kuchař 2015

stříbrné pásmo       kuchař,číšník    OLIMA CUP Olomouc 2014

________________________________

CERTIFIKÁT za nadstandardní výsledky

v přípravě studentů a za nadstandardní vzdělávání v gastronomických oborech

( uděleno Mezinárodní asociací kuchařů a cukrářů )

________________________________

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

zlaté pásmo      kuchař  GASTRO UNIOR Brno – finále mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      číšník  GASTRO UNIOR Brno – finále mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      kuchař  GASTRO UNIOR Praha – regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      číšník  GASTRO UNIOR Praha – regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR ČR

2. místo      hotelnictví  CZECH CARVING CUP České Budějovice

3. místo      číšník  JUNIOR CARVING TŘEBÍČ