INTERNÍ NAVIGACE
HomeMATURITNÍ OBORYBEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 68-42-M/01
Název RVP : Bezpečnostně právní činnost
Název ŠVP : Ochrana majetku a osob
Délka studia : 4 roky
Dosažené vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnost dalšího studia : VOŠ, VŠ


PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent:

– ovládá 2 cizí jazyky a jsou vytvořeny předpoklady pro získání základů jazyků dalších
– rozumí sociálním vztahům, dokáže pracovat se skupinou, je schopen empatie.
– ovládá zdravovědu, umí poskytnout první pomoc, ovládá OČMU
– má odpovídající geografické znalosti, orientuje se v terénu
– chápe principy a zákonitosti vývojové psychologie, forenzní psychologie, sociologie a umí je v praxi použít.
– ovládá normy společenského chování (etiketa)
– ovládá jednání s klientem na profesionální úrovni (analýza problému, jeho řešení a alternativy, věcné a formálně správné zdokumentování problému….)
– orientuje se v činnostech orgánů státní správy a samosprávy
– orientuje se v kriminologii, prevenci a odhalování kriminality
– má znalosti o práci Policie ČR
– je mu vlastní ochrana životního prostředí a udržitelného rozvoje.

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Absolvent se uplatní např. jako :- bezpečnostní pracovník
– policejní inspektor
– strážník obecní policie
– celník
– bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě
– bezpečnostní pracovník justiční stráže

    Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy