INTERNÍ NAVIGACE
HomeVzdělávání pro veřejnost

Vzdělávání pro veřejnost

víte, že?

pracovník je kvalifikován k výkonu svého povolání, jestliže vyhoví kvalifikačním požadavkům s tímto povoláním spojeným.
Kvalifikační požadavky stanovené pro výkon všech povolání v ČR jsou postupně vkládány do Národní soustavy kvalifikací.

 

víte že?

máte možnost získat celostátně platné osvědčení i pro znalosti a dovednosti, na které dosud nemáte žádný „papír“
(výuční list, maturitní vysvědčení)? Stačí uspět při zkoušce z některé tzv. profesní kvalifikace.

 

víte že?

získáte-li osvědčení o více profesních kvalifikacích, které dohromady odpovídají požadavkům na vyučení v některém oboru vzdělání,
máte nárok složit závěrečnou učňovskou zkoušku a získat tak výuční list, aniž byste před tím museli chodit do školy?

 

víte že?

naše škola je autorizovaná osoba pro vykonání závěrečných zkoušek pro dílčí nebo úplné profesní kvalifikace ?

 

ISŠ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 

připravuje vzdělávací programy pro zájemce z řad veřejnosti k získání dílčí nebo úplné profesní kvalifikace dle Národní soustavy klasifikací. Zájemcům nabízíme programy v oblasti stavebnictví, gastronomie a sociálních služeb. Portfolio vzdělávacích programů budeme rozšiřovat dle potřeb zaměstnavatelů, Úřadů práce a dalších sociálních partnerů.

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

1.  Příprava teplých pokrmů  65-001-H

2.  Příprava pokrmů studené kuchyně  65-002-H

3.  Příprava minutek  65-004-H

4.  Složitá obsluha hostů  65-008-H

5.  Barman  65-009-H

6.  Sommelier      65-010-H

7.  Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení  65-003-E

8.  Kuchař expedient      65-011-E


Vzdělávací programy / podrobné informace jsou k dispozici na sekretariátu školy

461 316 322 / info@issmt.cz


PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

1.  Zhotovitel zateplovacích systémů  36-022-H

2.  Pokrývač skládaných krytin  36-030-H

3.  Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech  36-031-H

4.  Pokrývač skládaných krytin střech historických budov  36-032-H

5.  Montér suchých staveb  36-021-H


Vzdělávací programy / podrobné informace jsou k dispozici na sekretariátu školy

461 316 322 / info@issmt.cz


AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Zájemcům nabízíme vzdělávání v akreditovaném kvalifikačním kurzu Pracovník v sociálních službách, akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí č. 2012/1519 – PK.

Uplatnění absolventa

Absolventi kurzu jsou kvalifikovaní pro činnost pracovníka v sociálních službách dle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Mohou se uplatnit v širokém spektru ambulantních, terénních nebo pobytových sociálních služeb, zejména při zajišťování přímé obslužné péče a osobní asistence.

Termín kurzu

kurz bude zahájen po přihlášení minimálně 12 osob – stav přihlášek lze sledovat na webových stránkách školy – nejbližší termín zahájení – leden.

Rozsah kurzu : 240 hodin
Forma kurzu: prezenční
Cena kurzu: 8. 000 Kč + cena za studijní materiály
Kontaktní osoba pro poskytnutí podrobných informací

Mgr. Jana Pekáriková , mobil: 734 740 385 , e-mail:   j.pekarikova@issmt.cz


 

DALŠÍ INFORMACE
Oblast vzdělávání

kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (dle § 37 vyhlášky 505/2006 Sb.)

Profil absolventa

Absolvent se uplatní jako Pracovník v sociálních službách v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních sociálních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci.

Absolvent bude schopen

–  pomáhat mobilním i imobilním klientům v rezidentském i domácím prostředí při zajišťování základních životních potřeb a zvládání běžných úkonů
–  pomáhat klientům při zajišťování chodu domácnosti včetně nákupů a běžných služeb,
–  pomáhat rodinám v péči o dítě nebo dospělou osobu se zdravotním postižením,
–  používat vhodné pomůcky, přístroje a zařízení, správně je ošetřovat,
–  respektovat při poskytování péče osobnost klienta a jeho práva, vhodně s ním komunikovat; jednat taktně, s péčí a přiměřenou empatií,
–  podporovat soběstačnost klienta a posilovat jeho životní aktivizace,
–  přispívat k vytváření bezpečného a příjemného prostředí pro klienty, jednat v zájmu klienta,
–  dodržovat základní právní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Obsah

Kurz je členěn do 8 modulů:
1)        Sociálně právní minimum
2)        Metody sociální práce
3)        Psychologie a patopsychologie, somatologie
4)        Základy péče o nemocné
5)        Problematika zdravotního postižení
6)        Základy péče o domácnost
7)        Aktivizace
8)        Odborná praxe

Celkový počet výukových hodin – celkový rozsah kurzu

240 hodin, z čehož 80 hodin je odborná praxe.

K dispozici budou školící materiály a pomůcky, ke všemu existuje doporučená studijní literatura

Osvědčení

Pro získání osvědčení je nutné splnit požadovanou 80% účast na teoretické výuce, vykonat praxi ve stanoveném rozsahu 80 hodin a úspěšně zvládnout výstupní test, ve kterém je nutné získat alespoň 60% správných odpovědí.

Neúspěšný uchazeč bude mít možnost 2 opravných prostředků