INTERNÍ NAVIGACE
HomeDomov mládeže

Domov mládeže

INFORMACE PRO UBYTOVANÉ ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ

 

I.          UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE
Součástí Integrované střední školy Moravská Třebová je Domov mládeže, který je umístěn v areálu školy na ulici Brněnská 1405/41.
Žáci jsou ubytováni po 3 na pokoji.
Všichni, kterým bylo ubytování poskytnuto, obdrží Rozhodnutí o přijetí do DM. Cena za ubytování činí 1.500,- Kč/měsíc.
Úhrada stravy a ubytování se provádí převodem na účet školní jídelny 27-1126210227/0100.
Pobyt je třeba zaplatit vždy na konci předcházejícího měsíce, vždy na celý měsíc. Strava je zajištěna od 5. 9. 2023, počínaje snídaní.

 

Příjezd do DM je možný již 3. 9. 2023 v době od 16.00 – 19.00 hod.  /  4. 9. 2023 od 9.00 hod.

 

Co je nutné mít s sebou: průkaz zdravotní pojišťovny, věci na převlečení, na spaní, věci osobní hygieny, léky pravidelně užívané uvedené v přihlášce a k tomu vhodnou obuv na přezutí. Deku sloužící jako přehoz na postel, malý polštářek. Ložní povlečení a peřiny na DM dostanete.
Podrobné informace na webu školy :http://www.issmt.cz/domov-mladeze/

 

Renata Částková
vedoucí Domova mládeže

 


II.         STRAVOVÁNÍ  VE ŠKOLNÍ  JÍDELNĚ

 

Přihláška ke stravování
a/ formulář přihlášky je k dispozici ke stažení na této stránce
b/ Vyplněnou přihlášku na stravování  (vyplní i ti studenti, co se stravovat nebudou – podklad pro výdej čipu ke vstupu do školy) zašlete na adresu školy  
Stravování ve Školní jídelně Integrované střední školy Moravská Třebová se řídí Vnitřním řádem školní jídelny.
Objednávání a odhlašování stravy (žáci)
Studenti si první den školního roku nahlásí stravu v kanceláři školní jídelny. Strávník si za 120 Kč zakoupí oproti vratné záloze čip, pomocí kterého si sám provádí změnu dle jídelního lístku /vždy nejméně den dopředu do 14 hod. / Čip také slouží ke vstupu do prostor školy. Pokud strávník po ukončení stravování nebo docházky odevzdá čip nepoškozený, bude mu poplatek 120,- Kč vrácen.
Odhlášení stravy lze také uskutečnit prostřednictvím webové stránky:
http://www.issmt.cz/skolni-jidelna, základní informace, objednání stravy s použitím přiděleného uživatelského jména a hesla.
V naléhavých případech je možné stravu odhlásit telefonicky na čísle telefonu 702 290 915,
email: jidelna@issmt.cz
 
Úřední hodiny školní jídelny :  PO – PÁ      11.00 – 14.00 hodin

 

Placení stravného 
Veškeré platby za stravné a ubytování budou probíhat zálohově bezhotovostním způsobem na účet 27-1126210227/0100,VS (přidělený variabilní symbol)

 

Možnosti platby stravného:
a) převod peněz z vašeho účtu na účet ŠJ – trvalým příkazem
b) převod peněz z vašeho účtu na účet ŠJ – jednorázovým příkazem (vyšší částka na delší stravovací období)
c) platba stravného přímo v pokladně kterékoli pobočky Komerční banky za poplatek
Každý strávník je povinen vyplnit přihlášku ke stravování v kanceláři školní jídelny, kde mu bude přidělen variabilní symbol, který je nutný pro bezhotovostní placení.
Výši měsíční zálohy na stravné si každý strávník určí sám.

 

Vyúčtování a kontrola
Vyúčtování se provádí na vlastní žádost po ukončení stravování ve školní jídelně.
Kdykoli vám vyhotovíme na požádání výpis plateb i objednávek stravy, popř. toto sdělíme telefonicky.
Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování stanoví, že žák má právo denně odebrat stravu s tím, že první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole.

 

Aktuální cena stravy a ubytování je uvedena webových stránkách školy:
http://www.issmt.cz/skolni-jidelna/
http://www.issmt.cz/domov-mladeze/
Přihlášením ke stravování v daném školním roce souhlasí zákonní zástupci a zletilí žáci s tímto způsobem stanovení ceny za stravování.
Pokud se žák stravuje v době, kdy nemá právo na dotovanou stravu, je mu k ceně potravin doúčtována režie:

 

snídaně
oběd
večeře
Celkem
26,- Kč
33,- Kč
29,- Kč

 

Částka za režie bude odepsána z účtu strávníka. Cena stravného bude upravena dle cen potravin na trhu.

 

Internetová objednávka stravy – návod
http://www.issmt.cz/skolni-jidelna
V kanceláři školní jídelny obdržíte Uživatelské jméno a Heslo.
Přihláška ke stravování je součástí informací.
Po přihlášení jsou k dispozici tyto údaje:
– objednání a odhlášení stravy, jídelní lístky na 14 dní, platby, informace, nastavení – slouží ke změně hesla, nápověda
Podmínky objednávání a odhlašování stravy zůstávají stejné jako u terminálu. (tzn. vždy nejméně 1 den dopředu do 14.00 hodin).
Údaje lze měnit v menu Nastavení. 
 
Nezadávejte v žádném případě heslo s diakritickými znaménky (háčky, čárky, kroužky atd.) systém by neumožnil nové přihlášení.
Pokud heslo zapomenete, musíte navštívit jídelnu a požádat o vydání původního hesla.

 

Alice Krejčířová
vedoucí školní kuchyně

Cena za ubytování na Domově mládeže je 1.500,- Kč/měsíc

 

Ubytovaný žák má právo
– používat přidělený pokoj s příslušenstvím
– využívat veškerého zařízení DM určeného pro žáky
– účastnit se zájmových činností a dalších akcí pořádaných DM
– požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a pravidelnou výměnu ložního prádla
– podávat návrhy a připomínky ke všem oblastem života DM

 

Ubytovaný žák je povinen
– dodržovat ustanovení DŘ a řídit se pokyny pedagogických pracovníků DM
– šetrně zacházet s inventářem DM, současně platí zákaz jeho přemísťování
– udržovat pořádek a čistotu na pokoji a v prostorách DM
– uschovat vyšší částky peněz [nad 200,- Kč] u vychovatele
– umožnit prohlídku osobních věcí (skříň) při podezření z krádeže na DM a při podezření ohrožení zdraví a bezpečnosti žáků
– seznámit vychovatele se zdravotním stavem žáka

 

Opuštění Domova mládeže
Ubytovaný žák má právo opustit prostory DM pouze se souhlasem vychovatele :
1. ročníky … do 20.00 hodin
2. ročníky … do 20.30 hodin
3. ročníky … do 21.00 hodin
zletilí žáci … do 21.30 hodin
Skupinový vychovatel má možnost rozhodnout o udělení častějších vycházek.

 

Odjezdy z Domova mládeže
Odjezdy z DM v průběhu týdne povoluje vychovatel na základě písemné nebo telefonické žádosti rodičů. V případě onemocnění žák opustí Domov mládeže v nejkratším možném termínu. Výjimky povoluje pouze vedoucí vychovatel.

 

Stravování
Žáci ubytovaní na DM jsou povinni se celodenně stravovat v jídelně školy. Úhrada stravování se řídí určenými pravidly.

Vnitřní řád Domova mládeže zde
Školní vzdělávací program Domova mládeže k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy
Pravidla pro umisťování žáků do DM - 2023 / 2024 zde
Příloha k přihlášce k ubytování do DM 2023 / 2024 zde
Odhláška z ubytování na DM zde