INTERNÍ NAVIGACE
HomeMATURITNÍ OBORYZDRAVÁ VÝŽIVA A SPORT V HOTELNICTVÍ

ZDRAVÁ VÝŽIVA A SPORT V HOTELNICTVÍ

NOVÉ ZAMĚŘENÍ OBORU HOTELNICTVÍ / od 1.9.2020

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 65-42-M/01
Název RVP : Hotelnictví
Název ŠVP : Zdravá výživa a sport v hotelnictví
Délka studia : 4 roky
Dosažené vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnost dalšího studia : VOŠ, VŠ


PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent:

– organizuje sportovní, pohybové, zážitkové, vzdělávací a volnočasové programy pro klienty
– ovládá principy zdravé výživy, dietního stravování, pravidla obsluhy a společenské etikety
– orientuje se ve vedení administrativy, ekonomice a legislativě
– ovládá dva světové jazyky a je schopen komunikovat v těchto jazycích
– osvojil si podstatu tržní ekonomiky, pochopil principy a druhy podnikání
– ovládá základní účetnictví
– ovládá základy psychologie a pravidla společenského chování
– osvojil si pravidla kultivovaného písemného vyjadřování v hotelové administrativě a obchodní korespondenci
– umí řešit provozní situace na úseku ubytovacím, stravovacím, technickém, ekonomickém, personálním
– má znalost geografie ČR a domácího i zahraničního cestovního ruchu
– zná strukturu turistických služeb a má základní dovednosti nezbytné k jejich provozování


MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi se uplatňují ve středních obchodně provozních a obchodně ekonomických funkcích v hotelích, podnicích a organizacích veřejného a účelového stravování, v ubytovacích, lázeňských a rekreačních zařízeních, v cestovních kancelářích, akciových, soukromých i státních podnicích. Jedná se o funkce referent ve státní správě a samosprávě v odborech kultury, sportu a cestovního ruchu, poradce v oblasti podpory zdraví a výživy, vedoucí zaměstnanec hotelových a restauračních úseků,  pracovník obchodního nebo ekonomického útvaru, pracovník cestovní kanceláře a dalších institucí organizující turistické služby, podnikatel v hostinských činnostech a v ubytovacích službách.
Po získání praxe mají absolventi možnost uplatnit se v těchto oblastech jako řídící pracovníci nebo samostatní podnikatelé.

PRAXE

nedílnou součástí vzdělávacího programu studijního oboru Hotelnictví a turismus je praxe, která je realizována několika způsoby :
a/ vyučovací předmět
b/ předmět Praxe je začleněn do učebního plánu od 3.a 4.ročníku
c/ odborná praxe uskutečňována v několika týdenních blocích od 1.ročníku
d/ možnost strávit část praxe na zahraničních stážích (Itálie, Německo, Řecko, Kypr, Slovensko) v kvalitních gastronomických provozech
e/ gastronomické akce
f/ součástí praxe je i účast žáků na gastronomických akcích školy pro veřejnost ( rauty, bankety, hostiny apod.)

ODBORNÉ KURZY

pro zájemce-žáky je každoročně organizována řada odborných kurzů pod vedením zkušených profesionálních lektorů, kteří v daném oboru dosáhli významných úspěchů :
barmanský kurz
baristický kurz
kurz vyřezávání zeleniny
sommeliérský kurz
kurz studené kuchyně

ODBORNÉ SOUTĚŽE

učitelé odborných předmětů připravují nejlepší žáky na účast v odborných gastronomických soutěžích, které jsou organizovány pro žáky středních škol. V těchto soutěžích se naši žáci pravidelně umisťují na předních místech ( Gastro Junior, Gastro Mánes, Mladý Sommeliér, Gastro Cup, Birell Cup apod.)

Aktuální výsledky z těchto soutěží pravidelně zveřejňujeme v průběhu školního roku na webu školy v sekci Novinky zde

EXKURZE

učitelé odborných předmětů organizují každoročně řadu exkurzí do vybraných podniků dle stanoveného učebního plánu. Žáci se tak mají možnost seznámit s reálným provozem špičkových restaurací a hotelů např.v Praze, Brně, Hradci Králové i s gastronomickými provozy (pivovar, masokombinát, pekárna apod.)

BESEDY – PŘEDNÁŠKY

jako součást výuky jsou pravidelně zařazovány přednášky a besedy, které vedou lektoří, kteří se danou problematikou zabývají na profesionální úrovni. Zaměření těchto akcí odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, zahrnuje širokou oblast souvisejících obecných i odborných kompetencí v řadě předmětů (cizí jazyky, občanská nauka, ekonomika, dějepis, odborné předměty apod.)

STANOVISKO ČEZ a.s. K OBORU 


 

 

Dopis_CEZ

[
TADY TO ŽIJE

Jmenuji se Adam Vašek a jsem žákem třídy 3. ZVS. Rád bych se s vámi podělil o můj úspěch. V únoru tohoto roku jsem se díky paní učitelce Mgr. Aleně Báčové dozvěděl o literární soutěži v Jičíně. Netrvalo dlouho a

V závěru třetího týdne od zahájení školního roku absolvovali žáci 1. ročníků studijních oborů adaptační kurz. Uskutečnil se od 14. do 16. září 2022 v areálu Autokempu Morava v Mohelnici za účasti 76 žáků ze tříd 1. BČA, 1.BČB a 1. SČH.   Přes nepřízeň

Do projektu DOFE je naše škola zapojena již pátým rokem. Pod vedením Mgr. Hanky Konečné prošla různými stupni tohoto programu řada žáků, kteří pracovali na splnění cílů, které si v pro svůj rozvoj stanovili. Krajský úřad Pardubického kraje se rozhodl, na

Ve středu 29. června 2022 třídy 2. ZVS a 2. SČ společně s paní učitelkou Mgr. Kateřinou Flassigovou a panem učitelem PhDr. Pavlem Petrem navštívili Institut Paměti národa v Pardubicích. Na úvod nám pracovnice Institutu představila, kdo jsou a co

Nedílnou součástí každého školního roku nejen na naší škole je tematický den, věnovaný Ochraně člověka za mimořádných událostí. Jak je v posledních letech zvykem, byla tato akce naplánována ve stejném termínu, jako taktéž každoročně pořádaný Den s Integrovaným záchranným systémem, který

Poslední týden školního roku jsme se rozloučili s úžasnou Giannou Hickman (USA), která strávila 10 měsíců na naší škole. Obohatila nejenom řadu hodin výuky anglického jazyka, ale zapojila se také do řady aktivit, které jsou součástí běžného života studentů naší

V úterý 31. května jsme s naší třídou 2. ZVS jeli na exkurzi do Prahy. Před osmou hodinou ráno jsme se všichni setkali na nádraží v České Třebové a po klidné cestě vlakem dorazili do cíle.  Naším záměrem bylo projít Prahu

V pátek 27. května 2022 naše třída 2. ZVS (zdravá výživa a sport v hotelnictví) uspořádala akci pro mladší ročník stejného oboru. Cílem bylo zorganizovat program zaměřený na sport. S dohledem a pomocí Mgr. Víta Kastnera se nám podařilo realizovat

Jednou z aktivit, probíhajících v letošním školním roce na naší škole v rámci výzvy Šablony II je tandemová výuka. Při její realizaci mj. spojili své síly učitel dějepisu PhDr. Pavel Petr a benjamínek našeho učitelského sboru, češtinářka Mgr. Kateřina Flassigová,

Naše škola přivítala 9. května velmi speciálního hosta, dr. Alexandra Hickmana (USA). Děkujeme studentům 2ZVS za krásný sportovní program, vedoucí učitelce OV Martě Pluháčkové a personálu školní restaurace Fabrika za perfektní a chutné menu a učiteli odborného výcviku Luboši Grézlovi