INTERNÍ NAVIGACE
HomeMATURITNÍ OBORYZDRAVÁ VÝŽIVA A SPORT V HOTELNICTVÍ

ZDRAVÁ VÝŽIVA A SPORT V HOTELNICTVÍ

NOVÉ ZAMĚŘENÍ OBORU HOTELNICTVÍ / od 1.9.2020

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 65-42-M/01
Název RVP : Hotelnictví
Název ŠVP : Zdravá výživa a sport v hotelnictví
Délka studia : 4 roky
Dosažené vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnost dalšího studia : VOŠ, VŠ


PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent:

– organizuje sportovní, pohybové, zážitkové, vzdělávací a volnočasové programy pro klienty
– ovládá principy zdravé výživy, dietního stravování, pravidla obsluhy a společenské etikety
– orientuje se ve vedení administrativy, ekonomice a legislativě
– ovládá dva světové jazyky a je schopen komunikovat v těchto jazycích
– osvojil si podstatu tržní ekonomiky, pochopil principy a druhy podnikání
– ovládá základní účetnictví
– ovládá základy psychologie a pravidla společenského chování
– osvojil si pravidla kultivovaného písemného vyjadřování v hotelové administrativě a obchodní korespondenci
– umí řešit provozní situace na úseku ubytovacím, stravovacím, technickém, ekonomickém, personálním
– má znalost geografie ČR a domácího i zahraničního cestovního ruchu
– zná strukturu turistických služeb a má základní dovednosti nezbytné k jejich provozování


MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi se uplatňují ve středních obchodně provozních a obchodně ekonomických funkcích v hotelích, podnicích a organizacích veřejného a účelového stravování, v ubytovacích, lázeňských a rekreačních zařízeních, v cestovních kancelářích, akciových, soukromých i státních podnicích. Jedná se o funkce referent ve státní správě a samosprávě v odborech kultury, sportu a cestovního ruchu, poradce v oblasti podpory zdraví a výživy, vedoucí zaměstnanec hotelových a restauračních úseků,  pracovník obchodního nebo ekonomického útvaru, pracovník cestovní kanceláře a dalších institucí organizující turistické služby, podnikatel v hostinských činnostech a v ubytovacích službách.
Po získání praxe mají absolventi možnost uplatnit se v těchto oblastech jako řídící pracovníci nebo samostatní podnikatelé.

PRAXE

nedílnou součástí vzdělávacího programu studijního oboru Hotelnictví a turismus je praxe, která je realizována několika způsoby :
a/ vyučovací předmět
b/ předmět Praxe je začleněn do učebního plánu od 3.a 4.ročníku
c/ odborná praxe uskutečňována v několika týdenních blocích od 1.ročníku
d/ možnost strávit část praxe na zahraničních stážích (Itálie, Německo, Řecko, Kypr, Slovensko) v kvalitních gastronomických provozech
e/ gastronomické akce
f/ součástí praxe je i účast žáků na gastronomických akcích školy pro veřejnost ( rauty, bankety, hostiny apod.)

ODBORNÉ KURZY

pro zájemce-žáky je každoročně organizována řada odborných kurzů pod vedením zkušených profesionálních lektorů, kteří v daném oboru dosáhli významných úspěchů :
barmanský kurz
baristický kurz
kurz vyřezávání zeleniny
sommeliérský kurz
kurz studené kuchyně

ODBORNÉ SOUTĚŽE

učitelé odborných předmětů připravují nejlepší žáky na účast v odborných gastronomických soutěžích, které jsou organizovány pro žáky středních škol. V těchto soutěžích se naši žáci pravidelně umisťují na předních místech ( Gastro Junior, Gastro Mánes, Mladý Sommeliér, Gastro Cup, Birell Cup apod.)

Aktuální výsledky z těchto soutěží pravidelně zveřejňujeme v průběhu školního roku na webu školy v sekci Novinky zde

EXKURZE

učitelé odborných předmětů organizují každoročně řadu exkurzí do vybraných podniků dle stanoveného učebního plánu. Žáci se tak mají možnost seznámit s reálným provozem špičkových restaurací a hotelů např.v Praze, Brně, Hradci Králové i s gastronomickými provozy (pivovar, masokombinát, pekárna apod.)

BESEDY – PŘEDNÁŠKY

jako součást výuky jsou pravidelně zařazovány přednášky a besedy, které vedou lektoří, kteří se danou problematikou zabývají na profesionální úrovni. Zaměření těchto akcí odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, zahrnuje širokou oblast souvisejících obecných i odborných kompetencí v řadě předmětů (cizí jazyky, občanská nauka, ekonomika, dějepis, odborné předměty apod.)

STANOVISKO ČEZ a.s. K OBORU 


 

 

Dopis_CEZ

[
TADY TO ŽIJE

Regionální televize ze Žiaru nad Hronom natočila v květnu reportáž o dlouholetém partnerství mezi ISŠ Moravská Třebová a Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Žiaru nad Hronom a průběhu letošních výměnných stáží.   Ze služby YouTube jí lze shlédnout na zde

Předposlední den roku 2022 se pedagogičtí pracovníci školy společně sešli v odborné učebně ( připravené žáky a učiteli gastro předmětů) ke společnému bilancování. Specifikum naší školy je skutečnost, že realizované aktivity jsou rozptýleny podle oborů. zaměření a tříd a teprve po

Třetí (letošní závěrečný) turnus, složený z dvojice žáků studijního oboru Hotelnictví / Zdravá výživa a sport a jedné žákyně učebního oboru Kuchař - číšník se po celý minulý týden pilně činil a zvládli i pekelné tempo plně obsazeného hotelu. Trojici našich

Měsíc listopad, na jehož začátku vzpomínáme na naše blízké a ve kterém jsme si mimo jiné připomenuli 33. výročí Sametové revoluce je vhodným obdobím také k osvěžení historické paměti. Příležitost k němu a možnost obohatit netradiční formou své znalosti z

Není nad to, když dva šikovní studenti ( Zuzka  Mertová a Adam Vašek - žáci 3. ročníku oboru Hotelnictví - zaměření Zdravá výživa a sport ) zúročí získané dovednosti a svůj talent a vytvoří propagační video školy. S nadhledem a humorem

Pokračujeme v reportážích z odborné stáže žáků gastronomických oborů v Holandsku.   Druhý turnus 4 žáků učebního oboru Kuchař-číšník pomalu končí. Jak vidíte z přiložených fotek, práce bylo dost , ale nic, co by naše šampióny zaskočilo. Mají totiž za sebou tvrdou

Město Moravská Třebová je aktivním spolupracujícím partnerem naší školy již řadu let. Jednou z aktivit, na které se podílí i finančně je podpora zahraničních odborných stáží a příspěvek na materiální vybavení jednotlivých oborů.   DOTACE NA VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN V roce 2022 jsme

Již 3. týden úspěšně pokračuje projekt odborných stáží žáků gastronomických oborů v Holandsku. Vybraná destinace je hotel s vysokou úrovní obsluhy a služeb, o čemž svědčí skutečnost, že čtyři roky po sobě vyhrál cenu Zlatý Zoover ( kde např.za rok 2020

Populární Svatomartinské menu nechybělo ve čtvrtek 10. a v pátek 11. listopadu ani v nabídce naší školní restaurace Fabrika. Ve druhém z uvedených dnů pak bylo upravené menu restaurací výjimečně nabízeno také jako večeře.   Na přípravě sezónních delikates tradiční české gastronomie se pod vedením učitelek odborného výcviku Marty

Rozhovor s absolventem naší školy panem Petrem Bui, který se vyučil  oboru kuchař-číšník v roce 2003 a v současnosti je provozním vedoucím dvou regionálních restaurací v Litomyšli a Vysokém Mýtě.