INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkyPROVOZ ŠKOLY od 12.4.2021

PROVOZ ŠKOLY od 12.4.2021

PROVOZ ŠKOLY od 12.4.2021

M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í  MZ ČR č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021

( výtah )

 

S účinností od 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se

 

  1. omezuje:

provoz středních škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve školách, s výjimkou:

 

e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník

f) konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,

h) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách


 

Provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení

a to tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol podle školského

zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných

a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se

mohou účastnit vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření

 


 

Vstup třetích osob do školy

vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.

 


 

ZDROJ :

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch-s-1.-f%C3%A1z%C3%AD-rozvoln%C4%9Bn%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 


 

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ  č. j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN

 

(výtah)

 

1. Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj)

 

 

2. Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to:
a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení,

 

 

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

 

 

Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

 

 

3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:

c) žáky a pedagogické pracovníky podle školského zákona , v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

d) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)
v internátě a domově mládeže

 

 


ZDROJ

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch-s-1.-f%C3%A1z%C3%AD-rozvoln%C4%9Bn%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Sdílej :