INTERNÍ NAVIGACE
HomeMATURITNÍ OBORYSOCIÁLNÍ ČINNOST

SOCIÁLNÍ ČINNOST

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 75-41-M/01
Název RVP : Sociální činnost
Název ŠVP : Sociální činnost
Délka studia : 4 roky
Dosažené vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnost dalšího studia : VOŠ, VŠ


PROFESNÍ PŘIPRAVENOST

Oblast administrativní

– pro činnosti v zařízeních a managementu sociálních služeb
– oblast sociální péče na obecních a krajských úřadech, okresních správách sociálního zabezpečení a odděleních
financování sociální sféry pro poskytování přímé péče a osobní asistence
– pro poskytování sociálních služeb samostatným podnikáním
– uplatnění ve zmíněných profesích lze očekávat i v zemích Evropské unie

Oblast sociální

– zajišťovat osobní asistenci, domácí péči a ústavní péči
– poskytovat sociální služby a pomoc občanům
– utvářet a udržovat soběstačnosti klienta
– rozvíjet společenské, pracovní návyky a individuální zájmy a upevňovat kondici a zdraví
– vykonávat základní ošetřovatelské a pečovatelské činnosti a postupy
– provádět sociální aktivizace a organizovat volný čas klientům
– zabezpečovat terénní pečovatelskou službu
– zajišťovat kontakty s úřady a okolím
– vést agendu o sociálních šetřeních pod odborným vedením

VSTUPNÍ POŽADAVKY

– splnění kritérií přijímacího řízení
– obor je vhodný pro chlapce i dívky

ODBORNÉ OBSAHOVÉ OKRUHY

– řízení sociálních služeb, sociální vztahy a komunikace, veřejné finance, právo,sociální politika, přímá péče a osobní asistence
– sociálně výchovná činnost, sociální vztahy a komunikace

ODBORNÉ UČEBNY

– učebna aplikované výpočetní techniky je vybavena specializovaným softwarem používaným pro výpočet sociálních dávek
– učebna pečovatelství je zařízena ve stylu pokoje ležícího klienta. Je vybavena příslušnými učebními pomůckami: polohovací postele s veškerým vybavením, polohovatelná nácviková figurína v životní velikosti, pomůcky pro celodenní péči o klienta, odborná literatura. Dále slouží pro přípravu volnočasových aktivit pro vybrané skupiny klientů.
– učebna hudebněpohybová – je vybavena pomůckami k nácviku relaxace, muzikoterapie, aromaterapie a pohybových cvičení s hudbou

PRAXE SOUVISLÁ

praxe je rozvržena do 2., 3., a 4. ročníku v rozsahu 2 týdnů v každém školním roce

OSTATNÍ AKTIVITY PRO STUDENTY

– odborné kurzy a semináře ( tyflopedie, canisterapie apod.)
– odborné exkurze do specializovaných zařízení
– kontakty se zahraničím ( zapojení do projektů Leonardo, Socrates apod. )
– spolupráce s místními institucemi z oblasti sociální práce
– aktivní účast žáků při akcích souvisejících se sociální pomocí činnost zájmových kroužků

Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy

PRAXE

nedílnou součástí vzdělávacího programu studijního oboru Sociální činnost je praxe, která je realizována několika způsoby :
a/ vyučovací předmět
b/ předmět Praxe je začleněn do učebního plánu ve 4.ročníku v rozsahu 6 vyučovacích hodin
c/ odborná praxe (uskutečňována v několika týdenních blocích )
d/zahraniční praxe
vybraní žáci mají možnost strávit část praxe na zahraničních stážích (Itálie, Německo ), kde pracují v institucích sociální péče
e/ aktivity školy v sociální oblasti
f/ součástí praxe je i účast žáků na aktivitách pro sociální odbory městských úřadů, na charitativních akcích apod.

ODBORNÉ KURZY

pro zájemce-žáky jsou každoročně organizovány semináře, odborné kurzy pod vedením zkušených profesionálních lektorů :
– tyflopedie
– canisterapie
– základy charitatvní činnosti apod.

EXKURZE

učitelé odborných předmětů organizují každoročně řadu exkurzí do vybraných zařízení z oblasti sociální péče v rámci regionu. Žáci se tak mají možnost seznámit s reálnými podmínkami v těchto institucích a na vlastní oči se přesvědčit o důležitosti a přínosech této práce (odbory sociální péče na obecních a krajských úřadech, okresních správách sociálního zabezpečení a odděleních financování sociální sféry pro poskytování přímé péče apod.)

BESEDY – PŘEDNÁŠKY

jako součást výuky jsou pravidelně zařazovány přednášky a besedy, které vedou lektoří, kteří se danou problematikou zabývají na profesionální úrovni. Zaměření těchto akcí odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, zahrnuje širokou oblast souvisejících obecných i odborných kompetencí v řadě předmětů (cizí jazyky, občanská nauka, ekonomika, dějepis, odborné předměty apod.)

Žáci oboru Sociální činnost vytvořili a spravují vlastní Facebook stránku.

Jejím prostřednictvím chtějí informovat veřejnost o aktivitách, které jim nabízí studium tohoto zajímavého a atraktivního oboru.

 přejít na FACEBOOK

 

sc-facebook